Περιφερειακό πλάνο θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σύντομη περιγραφή

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RES H/C SPREAD – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του περιφερειακού πλάνου θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με τη σημαντική συνεισφορά του ΚΑΠΕ, της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. και των μελών της Εθνικής Επιτροπής Διακυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα, έξι μέτρα πολιτικής συμπεριελήφθησαν στο περιφερειακό πλάνο στοχεύοντας στην αύξηση της υφιστάμενης διείσδυσης ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη στον οικιακό και τριτογενή τομέα από 21% το 2012 στο 34% το 2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω μέτρων πολιτικής ανέρχεται σε 123,5 εκατ. €, ενώ τέθηκε ως επιπρόσθετος στόχος η υλοποίηση τους κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 10% σε νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται από το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξέφρασε τη θέληση της να διερευνήσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης των μέτρων πολιτικής που έχουν συμπεριληφθεί στο περιφερειακό πλάνο θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ στο γενικότερο ενεργειακό σχεδιασμό της έως το 2030 μέσω της υπογραφής αντίστοιχης υποστηρικτικής επιστολής.

Στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ άλλων, παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της ανάλυσης κόστους-οφέλους, ως εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικής, παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές πολιτικών και μέτρων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διατίθενται χάρτες δυναμικού τόσο της ζήτησης θερμικής και ψυκτικής ενέργειας, όσο και της προσφερόμενης ενέργειας από διάφορους τύπους ΑΠΕ.

Παραδοτέα Μελέτης

Περιφερειακό πλάνο θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Project Brochure And Publishable Report