Προτάσεις project περιβαλλοντικά φιλικών για τον τουρισμό με δυνατότητα χρηματοδότησης που αναδεικνύουν την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στη Δυτική Μακεδονία

Σύντομη περιγραφή

Το έργο “ Greece / Albania Energy Tourism ” με το ακρωνύμιο GALET υλοποιηθηκε στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013 και ανήκει στο θεματικό πεδίο 2: Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως μέρος του Μέτρου 2.1 : Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής.
Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους κάτωθι εταίρους:
-Περιφέρεια Ηπείρου (συντονιστής εταίρος)
-Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας Αλβανίας
-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
-Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
-Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
-Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)

Τα παραδοτέα του ΕΚΕΤΑ δίνονται παρακάτω:

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Παραδοτέο 4

Παραδοτέο 5

Έργο μελέτης