Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα

Σύντομη περιγραφή

…αναφορικά με τη Δυτική Μακεδονία, πέραν των βιομαζικών καυσίμων, ο ξηρός  λιγνίτης μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη και άκρως ανταγωνιστική πηγή παραγωγής θερμότητας ή/και ηλεκτρισμού. Χρήση δηλαδή του ξηρού λιγνίτη σε αποκεντρωμένα συστήματα της τάξης του 1 μέχρι 20 MW τα οποία μπορούν να καλύπτουν τις θερμικές ανάγκες επιχειρήσεων μεταποίησης ή παροχής υπηρεσιών αλλά και, κάτω από συνθήκες, τις ανάγκες θέρμανσης αστικών ή ημιαστικών κέντρων της περιφέρειας.
Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται σε αδρές γραμμές τα βασικά τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση του ξηρού λιγνίτη καθώς και η εξειδίκευση συγκεκριμένης πρότασης αναφορικά με την κατασκευήπιλοτικής/επιδεικτικής μονάδας ισχύος 1 MWth σε επιλεγμένο σημείο του ενεργειακού άξονα της Δυτικής Μακεδονίας…

Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας για αξιοποίηση ξηρού λιγνίτη σε μικρής κλίμακας αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης