Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Κοζάνης

Σύντομη περιγραφή

Ο Δήμος Κοζάνης πρωτοπόρος στα θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας έχει την βούληση να προχωρήσει δυναμικά στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας προκειμένου να συμβάλλει έμπρακτα στην σταδιακή απεξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από το λιγνίτη και στην επίτευξη του εθνικού μας στόχου με κωδικό «20-20-20» δηλαδή, 20% μείωση των αερίων θερμοκηπίου, 20% αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας και επιπλέον αύξηση του ποσοστού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% έως το 2020.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης