Σχέσεις των Οργανισμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τις τοπικές κοινωνίες και η αξιοποίησή της στη Δυτική Μακεδονία

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το τελικό παραδοτέο του έργου µε τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Εµπειρία στις σχέσεις των Οργανισµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τις τοπικές κοινωνίες και η αξιοποίησή της στη ∆υτική Μακεδονία το οποίο ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ µε βάση την από 25/6/2007 σχετική σύµβαση.
Κύριο αντικείµενο του έργου είναι ο εντοπισµός, η καταγραφή, η ταξινόµηση και η αξιολόγηση των αντισταθµιστικών δράσεων των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών σε αντιπροσωπευτικό δείγµα Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάλυση των σχέσεων µεταξύ των εταιρειών αυτών και των τοπικών κοινοτήτων και η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών και δράσεων που οι εταιρείες εφαρµόζουν στις περιοχές που ευρύτερα δραστηριοποιούνται.
Ταυτόχρονα, εξετάζεται η ελληνική περίπτωση µε την καταγραφή των αντίστοιχων δράσεων της ∆ΕΗ, κυρίως αυτών που αφορούν στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας και την ανάλυση του θεσµικού πλαισίου συνεργασίας της εταιρείας µε τους τοπικούς δήµους και κοινότητες της περιοχής.

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης