Στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Καστοριάς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Αρχικά έγινε καταγραφή όλων των υπηρεσιών που στεγάζονται σε μισθωμένα ιδιωτικά ακίνητα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε απογραφή και επί τόπου αυτοψία για όλα τα διαθέσιμα κτίρια που ανήκουν σε φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφερειακή Διοίκηση, ΟΤΑ Α & Β βαθμού) καθώς και σε φορείς που εποπτεύονται από αυτούς (Ν.Π.Δ.Δ.). Στη συνέχεια, με βάση τα υπηρεσιακά οργανογράμματα και τις προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 και την με αριθμό ΔΤΥ/Ε/1173472/2540 ΕΞ2012/07-12-2012 (Α.Δ.Α. Β4ΜΨΗ- Γ2Τ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, υπολογίστηκαν οι ελάχιστες επιφάνειες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των υπηρεσιών που στεγάζονται, είτε σε ιδιωτικά είτε σε δημόσια ακίνητα.

Παραδοτέα Μελέτης

Μελετη για δημόσια κτήρια Καστοριας παραδοτεο ΤΕΕ