Στρατηγική για την Eνεργειακή Aπόδοση των Kτιρίων της Μεσογείου – Περιφερειακή Ανάλυση Συγκριτικών Επιδόσεων Ενεργειακής Απόδοσης στα Κτίρια

Σύντομη περιγραφή

Το πρόγραμμα MARIE στο οποιο συμμετείχε η ΑΝΚΟ αφορά τη Στρατηγική για την Eνεργειακή Aπόδοση των Kτιρίων της Μεσογείου (MEDBEE Strategy) και η οποία συνοψίζεται στις 5 ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:

  1. Καθορισμός εργαλείων για τις ενεργειακές ανακαίνισεις κτιρίων με στόχο την μέτρηση της πραγματικής εξοικονόμησης ενέργειας.
  2. Διερεύνηση οικονομικών πόρων για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων με στόχο την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων.
  3. Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας.
  4. Ενεργοποίηση της αγοράς στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με δράσεις εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης και με στόχο τη συμμετοχή όλων των φορέων.
  5. Δημόσια διακυβέρνηση για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων με στόχο τη συνέργεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Αναφορικά με την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η ΑΝΚΟ ως εταίρος του έργου και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη Διοίκηση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας προχώρησε στην υλοποίηση πιλοτικών παρεμβάσεων στα κτίρια του Διοικητηρίου της Περιφέρειας (ΖΕΠ Κοζάνης) και του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, οι οποίες περιελάμβαναν μεταξύ άλλων:

  • την υλοποίηση ενεργειακών επιθεωρήσεων των δύο κτιρίων,
  • τον προσδιορισμό λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στη βάση κόστους – οφέλους των προτεινομένων παρεμβάσεων,
  • την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας (αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού μικρής κλίμακας) και
  • τη σύνταξη προτύπων Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργοποίηση του νέου θεσμού για τη χώρα, που αφορά στις Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ – ESCO) και τη Χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων από Τρίτους (ΧΑΤ).

Τα παραδοτέα του προγράμματος μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Παραδοτέο 4

Παραδοτέο 5

Παραδοτέο 6

Παραδοτέο 7

Παραδοτέο 8

Παραδοτέο 9

Παραδοτέο 10

Έργο μελέτης