Τεχνική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την όδευση του TAP και των αναδυόμενων προοπτικών ενσωμάτωσης του φυσικού αερίου στο περιφερειακό ενεργειακό μίγμα

Σύντομη περιγραφή

– Εκτίμηση των δυνατοτήτων διείσδυσης του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
– Διαμόρφωση του πλαισίου πρόσθετων υποστηρικτικών έργων υποδομής που σχετίζονται με την όδευση του αγωγού TAP και τις χρήσεις του φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο, στις περιοχές της Ελλάδας που υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα δίκτυα μεταφοράς και διανομής του, διαδραματίζει έναν συνεχώς κλιμακούμενο ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή, στη βιομηχανία αλλά και στον οικιακό τομέα. Η ανάπτυξη του Aδριατικoύ Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) προσβλέπει στη μεταφορά φυσικού αέριου από την περιοχή της Κασπίας προς την Ευρώπη, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσβασης σε φυσικό αέριο και στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το συνολικό μήκος του αγωγού θα είναι περίπου 863 km εκ των οποίων 543 km θα διέρχονται από την Ελλάδα, ενώ η έναρξη της λειτουργίας του αναμένεται το 2018. Η αρχική μεταφορική του ικανότητα θα ανέρχεται σε 10 δις κυβικά μέτρα ετησίως, με την υποστήριξη μίας μονάδας συμπίεσης στους Κήπους Έβρου, με δυνατότητα επέκτασης στα 20 δις κυβικά μέτρα ετησίως με την προσθήκη πρόσθετου συμπιεστή στις Σέρρες. Το τμήμα του αγωγού που θα διέρχεται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι της τάξης των 98 km. Η όδευση του από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας δημιουργεί σημαντικές προοπτικές, τόσο στην κάλυψη υφιστάμενων ενεργειακών αναγκών όσο και στην ανάπτυξη νέων υποδομών και δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Παραδοτέα Μελέτης

Αγωγός ΤΑΡ Προοπτικές ενσωμάτωσης στο ενεργειακό μίγμα