Τοπικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα & την ανάδειξη, ενίσχυση και προβολή της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κοζάνης – Οδικός Χάρτης για την 5η Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020

Σύντομη περιγραφή

«Τοπικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της υπαίθρου, την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα και την ανάδειξη, ενίσχυση και προβολή της Αγροτικής επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κοζάνης – Οδικός Χάρτης για την Ε’ Π.ΠΕ. 2014 -2020».

ΤΟΣ∆ – 2η Φάση (Οριστική)

ΤΟΣ∆ – 2η Φάση (Οριστική) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οριστικό ΤΟΣ∆ συγκεντρωτικό

Ουσιαστικά, το παρόν συμπληρώνει, ολοκληρώνει και οριστικοποιεί το Παραδοτέο «Π2. ΤΟΣΔ – 1η Φάση (Προκαταρκτική)», το οποίο υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2013.

ΤΟΣΔ – 1η Φάση (Προκαταρτική)

ΤΟΣ∆ Κοζάνη SWOT

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Παραδοτέο 2

Παραδοτέο 3

Παραδοτέο 4

Φορέας υλοποίησης

Έργο μελέτης