Αναερόβια διάταξη βιολογικής προ-επεξεργασίας και ανάκτησης ενέργειας για add-on εφαρμογές σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων «Βιο-Ενεργ-on»

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά στην ενίσχυση των υποδομών του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την μελέτη των λειτουργικών παραμέτρων της αναερόβιας διάταξης βιολογικής προ-επεξεργασίας με στόχο την εύκολη προσαρμογή της σε υπάρχουσες Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), καθώς και την δημιουργία νέων σχεδιαστικών και λειτουργικών πρακτικών. Οι περισσότερες ΜΕΥΑ λειτουργούν μη αποδοτικά όσον αφορά κυρίως στο κόστος λειτουργίας και στην παραγωγή δευτερογενών ρύπων. Ο αρχικός σχεδιασμός και κατασκευή των μονάδων, η έλλειψη προσωπικού και κονδυλίων και η λειτουργία υπό καθεστώς εργολάβων που συχνά δε διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, εντείνουν περισσότερο τα προβλήματα που αναφέρθηκαν με αποτέλεσμα να επιβάλλονται πρόστιμα στη χώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει ήδη καταδείξει την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του τρόπου σχεδιασμού και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Είναι επομένως απαραίτητο να επανεκτιμηθεί ο τρόπος σχεδιασμού και λειτουργίας των ΜΕΥΑ στη χώρα μας με στόχο: α) τη βελτίωση των αποδόσεων επεξεργασίας, β) τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους και γ) την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Μέσα από ένα ενιαίο εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων (ΥΑ) και με την κατάλληλη υποστήριξη και τεχνογνωσία μπορούν να προωθηθούν αειφόρες τεχνολογίες επεξεργασίας ΥΑ, τόσο με έργα βελτιστοποίησης λειτουργίας των υπαρχουσών ΜΕΥΑ, όσο με τον καινοτόμο σχεδιασμό νέων μονάδων. Με το παρόν έργο, η ερευνητική ομάδα του ΕΠΧ-ΕΥΑ θα αξιοποιήσει την εμπειρία της μακροχρόνιας έρευνάς της στον τομέα του αειφορικού σχεδιασμού και λειτουργίας συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας, ώστε να προκύψει εναλλακτική/καινοτόμος προσέγγιση στη λειτουργία των ΜΕΥΑ, για την αντιμετώπιση της αδυναμίας επεξεργασίας των δύσκολα βιοαποικοδομήσιμων (recalcitrant) και των εν δυνάμει τοξικών οργανικών συστατικών των υγρών αποβλήτων. Δημιουργούνται επίσης οι δυνατότητες για τη μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών και τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και ανάκτησης ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία. Μελλοντικά, μπορεί να προκύψει η δυνατότητα τυποποίησης της προτεινόμενης, add-on διάταξης, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος πλήθους βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην Δυτική Μακεδονία και στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο (σφαγεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία, βιομηχανίες τροφίμων κ.α.). Με την ενίσχυση των υποδομών του  ΕΠΧ-ΕΥΑ, ενισχύεται η δυνατότητα υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Μελέτες

No items found