ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του παρόντος Έργου είναι η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός κυλίνδρου-φιάλης αποθήκευσης αερίων υψηλής πίεσης από σύνθετο υλικό με ανθρακονήματα (composite carbon fiber – CCF) για την εμπορική του διάθεση στη μεταφορά και αποθήκευση αερίων και κυρίως φυσικού αερίου, που αποτελεί μία σημαντική πηγή παροχής ενέργειας παγκοσμίως. Καθώς το σημαντικότερο εμπόδιο στην ευρεία χρήση του είναι το κόστος και ο τρόπος αποθήκευσης του, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην αξιοποίηση των σύνθετων υλικών, ως συνδυασμού δομικών ινών και μιας ρητίνης που σχηματίζει την περιτυλιγμένη δομή, ως κύριας πρώτης ύλης στις δεξαμενές αποθήκευσης. Τα προϊόντα από πολυσυνθετικά υλικά λόγω των πολύ καλών μηχανικών, ηλεκτρικών, μαγνητικών και θερμικών ιδιοτήτων τους, έχουν δυναμική διείσδυση στη βιομηχανία, βέβαια η χρήση τους απαιτεί καινοτόμο σχεδιασμό, τρόπο κατασκευής και ένα σύνολο δοκιμών για την εξακρίβωση των πολύπλοκων μηχανικών ιδιοτήτων τους. Η μεθοδολογία του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά τη βέλτιστη αριθμητική μοντελοποίηση τμημάτων της προτεινόμενης δεξαμενής αποθήκευσης, με βασική τεχνική αυτή της μικρομηχανικής. Το δεύτερο στάδιο αφορά στη μοντελοποίηση ολόκληρου του κυλίνδρου αποθήκευσης αερίου και στην παραμετρική του διερεύνηση. Το τρίτο στάδιο αφορά στη διερεύνηση του τρόπου κατασκευής των προτεινόμενων κυλίνδρων στο εργοστάσιο. Τέλος, το τέταρτο στάδιο περιλαμβάνει μια σειρά από πειραματικές δοκιμές σε πρωτότυπους κυλίνδρους για να πιστοποιηθούν τα αναλυτικά αποτελέσματα. Η διαδικασία αναλύσεων – παραγωγής – ελέγχων των κυλινδρικών δεξαμενών θα είναι επαναληπτική μέχρι την τελική διαμόρφωση της δεξαμενής. Η μεθοδολογία θα υλοποιηθεί σε 3 ενότητες εργασίας. Στο Εργαστήριο Ταλαντώσεων και Δυναμικής Μηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν οι πειραματικές δοκιμές, ενώ στην επιχείρηση B&T Composites θα γίνει η παραγωγή των κυλίνδρων και των τμημάτων τους. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες. Αναμένεται ότι ο καινοτόμος κύλινδρος θα υπερέχει έναντι αντίστοιχων μεταλλικών σε αρκετές ιδιότητες, π.χ. βάρος, ανθεκτικότητα, ευκολία στη μεταφορά και θα δοθεί η δυνατότητα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της Β&Τ Composites, καθώς αποτελεί προϊόν που είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί ευρέως σε περιπτώσεις χρήσεις αερίων όταν απουσιάζουν δίκτυα σωληνώσεων (οχήματα, βιομηχανίες, παραγωγή Ηλ. Ενέργειας, κα). Τα αποτελέσματα της έρευνας πέρα από την εμπορική τους αξιοποίηση θα δημοσιευτούν σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

Μελέτες

No items found