Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος για την ενίσχυση της αριστείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Σύντομη περιγραφή

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) μαζί με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Παράρτημα Πτολεμαΐδας θέτει ως στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δραστηριότητες των δύο οργανισμών στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το ΕΚΕΤΑ διαθέτουν αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή και σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης και η Αναβάθμιση του ΕΚΕΤΑ, με την επέκταση του υφιστάμενου κτηρίου στην Πτολεμαΐδα και τη δημιουργία νέων εργαστηριακών και γραφειακών χώρων, που αναμένεται να ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2020. Η προτεινόμενη ενίσχυση του ΠΔΜ και του ΕΚΕΤΑ Πτολεμαΐδας θα κινηθεί σε τρεις άξονες: 1.    Διερεύνηση και επίδειξη νέων τεχνολογιών σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλού/μηδενικού άνθρακα 2.    Δημιουργία αναπτυξιακών εργαλείων για την ανάκτηση θέσεων εργασίας που πρόκειται να χαθούν από τη συρρίκνωση των υφιστάμενων λιγνιτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή 3.    Ενίσχυση της επιστημονικής Αριστείας της Περιφέρειας, μέσω προσέλκυσης επιστημονικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, το οποίο θα ενισχύσει τον ρόλο και την αίγλη των ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, το ΠΔΜ και το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της μεταλιγνιτικής εποχής στη Δυτική Μακεδονία, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη. Τον Δεκέμβριο του 2017 σε μία εμβληματική εκδήλωση στο Στρασβούργο, η Δυτική Μακεδονία συμπεριλήφθηκε στις τέσσερις (4) Περιφέρειες-πιλότους, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Coal Regions in Transition Platform». Μια πρωτοβουλία που στοχεύει να υποστηρίξει τις 42 συνολικά Ευρωπαϊκές Περιφέρειες με υψηλή εξάρτηση από τα στερεά ορυκτά καύσιμα, προκειμένου αυτές να διαμορφώσουν βιώσιμες συνθήκες μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο χαμηλής ανθρακικής εξάρτησης. Οι δράσεις θα ανταποκρίνονται στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και στις προτεραιότητες των παραγωγικών, επιμελητηριακών και κοινωνικών εταίρων της Περιφ.  Δ. Μακ. Στο παραπάνω πλαίσιο κρίνεται επιτακτική η αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών του ΠΔΜ και του ΕΚΕΤΑ, με νέο και πρωτοπόρο εργαστηριακό εξοπλισμό της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμης, με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη της Περιφέρειας στην ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών για άμεση χρήση και αξιοποίηση στην ομαλή μετάβαση της Δ. Μακ. σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης. Κεντρικό θέμα ανάπτυξης των υφιστάμενων υποδομών θα είναι η παραγωγή και χρήση ενέργειας με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, τόσο για σταθερές εφαρμογές όσο και στον τομέα των μεταφορών, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, εστιάζοντας επιγραμματικά στα παρακάτω αντικείμενα: Εξέταση των δυνατοτήτων αλλαγής του Περιφερειακού ενεργειακού μίγματος με την εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος (Ενότητα Εργασίας 1. Εναλλακτικά Καύσιμα) Ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νέων υλικών (Ενότητα Εργασίας 2. ΑΠΕ και Υλικά) Ανάπτυξη ευφυών δικτύων και αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών για εφαρμογή στα κτίρια (Ενότητα Εργασίας 3. Ευφυή Δίκτυα / Έξυπνα Κτίρια) Εξέταση της ποιότητας αέρα στην επιβαρυμένη, από τους λιγνιτικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ατμόσφαιρα Δυτικής Μακεδονίας (Ενότητα Εργασίας 4. Ποιότητα Αέρα). Το EXCEL-W-Mac, αποτελεί μία ολοκληρωμένη επιστημονική πρόταση, μία δυναμική σύμπραξη ανάμεσα σε δύο (2) σημαντικούς φορείς γνώσης, εκπαίδευσης και ισχυρής τεχνογνωσίας. Πρόκειται για ένα, καλά δομημένο στρατηγικά, έργο, με δυνατές προκλήσεις και υψηλούς στόχους. Η αξιοπιστία των δύο φορέων και η μακρόχρονη εμπειρία των μελών τους διασφαλίζουν την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση της πράξης, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν και την επίτευξη της στοχοθεσίας στο σύνολό της.

Μελέτες

No items found