Ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης CO2 από καυσαέρια ενεργοβόρων βιομηχανιών με τη χρήση υδατικού διαλύματος Κ2CO3 και νέων ενζυμικών καταλυτών για την αξιοποίηση του στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά την ανάπτυξη μιας καινοτόμου τεχνολογίας δέσμευσης CO2 από καυσαέρια ενεργοβόρων και ρυπογόνων εγκαταστάσεων. Το έργο θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασβεστοποιίας (CaO Hellas), της παραγωγής μαγνησίας (Ελληνικοί Λευκόλιθοι ΑΕ), τσιμέντου (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) και πρωτεϊνών (Solmeyea) καθώς και ερευνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες δέσμευσης CO2 (EKETA) και ανακάλυψης και χαρακτηρισμού ενζύμων (EIE). Με αυτό το σχήμα συνεργασίας, υπάρχει σημαντική συμπληρωματικότητα των εταίρων της σύμπραξης ως προς τις ικανότητες και την εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών έργων με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της μείωσης των εκπομπών μέσω τεχνολογιών δέσμευσης CO2. Η τεχνολογία θα χρησιμοποιήσει διάλυμα ανθρακικού καλίου (K2CO3) και νέων ενζύμων Καρβονικής Ανυδράσης (ΚΑ). Τα ένζυμα ΚΑ θα ανακαλυφθούν θα χαρακτηριστούν με εργαλεία βιοπληροφορικής σάρωσης (μετα)γονιδιωματικών δεδομένων. Σκοπός της πράξης είναι η διερεύνηση νέων τεχνολογιών δέσμευσης CO2 για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενες αξίας. Από τις διάφορες επιλογές για την αξιοποίηση του CO2 θα επιδειχθεί η μετατροπή του σε πρωτεΐνες χρήσιμες για την παραγωγή τροφίμων αφού πρώτα με τη χρήση υδρογόνου παραχθεί μεθανόλη. Η συνολική διάρκεια του έργου έχει οριστεί ίση με τριάντα (30) μήνες. Οι κυριότεροι στόχοι του έργου είναι: • Να επιδειχθεί μια τεχνολογία δέσμευσης CO2 χαμηλού κόστους (<99%) έτσι ώστε να είναι εύκολη η αξιοποίηση του με καθόλου ή ελάχιστες ανάγκες για περαιτέρω καθαρισμό. • Να επιτευχθεί εργαστηριακά βαθμός απόδοσης δέσμευσης CO2 >90%. • Να διερευνήσει τρόπους βελτιστοποίησης της τεχνολογίας δέσμευσης μέσω της ανακάλυψης νέων ενζύμων ΚΑ με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης τόσο του ενζύμου/καταλύτη όσο και του διαλύτη (ανθρακικό κάλιο, K2CO3). • Να ανακαλυφθεί ένζυμο ΚΑ με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (75 έως 85 oC) και μηχανική αντοχή που να ελαχιστοποιεί τις ανάγκες σε αναπλήρωση <12 g/τον CO2. Το ένζυμο θα μπορεί να παραχθεί σε βιομηχανική κλίμακα με κόστος που να είναι ανταγωνιστικό (< 1000 €/kg). • Να αξιοποιηθεί το CO2 σε συνδυασμό με υδρογόνο από ηλεκτρόλυση μέσω ΑΠΕ για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. πράσινη μεθανόλη) και να επικυρωθεί (proof of concept) η παραγωγή πειραματικά επιβεβαιωμένων ασφαλώς καταναλισκόμενων πρωτεϊνών (αξίας 320-900 €/τόνο). • Να εξετάσει εναλλακτικές τεχνολογίες αξιοποίησης του παραγόμενου καθαρού CO2. H επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου μονάδων παραγωγής μαγνησίας/CaO/τσιμέντου, και την εκκίνηση της οικονομίας του CO2 με την διερεύνηση καινοτόμων τεχνολογιών αξιοποίησής του.

Μελέτες

No items found