Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους Τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο περιλαμβάνει υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 80 ανέργων σε θεματικά αντικείμενα και ειδικότητες σε σύνδεση με τους τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης της RIS3 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως «Ψηφιακό μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό εμπόριο» και «Σχεδιασμός γούνινων και δερμάτινων προϊόντων με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων», διάρκειας 162 ωρών το καθένα, καθώς και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις ειδικότητες «Στέλεχος υποστήριξης ψηφιακού μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού εμπορίου» και «Σχεδιαστής γούνινων και δερμάτινων προϊόντων». Επιπρόσθετα το έργο περιλαμβάνει συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για κάθε ωφελούμενο/η.

Μελέτες

No items found