Απευθείας Μετατροπή Βιομάζας σε Ηλεκτρική Ενέργεια στην περιοχή της Μεσογείου διαμέσου Κυψελών Καυσίμου Εσωτερικής Καταλυτικής Αεριοποίηση- [Τ8ΕΡΑ2-00005]

 

Σύντομη περιγραφή

Η βιομάζα αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία βρίσκεται εν αφθονία στην περιοχή της Μεσογείου. Ειδικότερα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Μαρόκο, που συμμετέχουν μεταξύ άλλων, στην παρούσα σύμπραξη κατέχουν πάνω από το 85% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, κατέχοντας την ίδια στιγμή μεγάλες εκτάσεις σε αμπελοκαλλιέργεια. Συνεπώς, υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό βιομάζας σχετιζόμενο με τον ελαιοπυρήνα καθώς και τα κλαδέματα ελιάς και αμπέλου. Προς την κατεύθυνση αυτή το παρόν έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά φιλικής και ενεργειακά αποδοτικής διεργασίας απευθείας εκμετάλλευσης των στερεών ανθρακούχων καυσίμων χαμηλής προστιθέμενης αξίας (όπως η βιομάζα) σε κυψέλες καυσίμου (SOFC) εσωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης. Προκειμένου να αρθούν οι κινητικοί περιορισμοί που απορρέουν από την περιορισμένη επαφή στερεού καυσίμου-ηλεκτρολύτη/ανόδου, προτείνεται μια καινοτόμος διεργασία επιτόπιας εσωτερικής και καταλυτικά υποβοηθούμενης αεριοποίησης του καυσίμου προς αέρια προϊόντα τα οποία μπορούν να διαχυθούν και να ηλεκτρο-οξειδοθούν εύκολα στην άνοδο. Το προτεινόμενο έργο προσφέρει νέες δυνατότητες συνεκμετάλλευσης αερίων (π.χ. CO2) και στερεών ανθρακούχων καυσίμων (π.χ. βιομάζα) σε μια μόνο διάταξη προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης διεργασίας έχει προσφάτως επιτυχώς αναδειχθεί σε κυψέλες καυσίμου απευθείας τροφοδοσίας άνθρακα. Στο προτεινόμενο έργο, ωστόσο, οι ερευνητικές προσπάθειες θα εστιαστούν στην περαιτέρω βελτιστοποίηση του συστήματος διαμέσου της ανάπτυξης ενεργών και σταθερών ηλεκτροδίων/καταλυτών, καθώς και στο σχεδιασμό διάταξης SOFC συνεχούς τροφοδοσίας βιομάζας. Ο μηχανισμός όλων των φυσικοχημικών και ηλεκτροχημικών διεργασιών θα διερευνηθεί με χρήση προηγμένων τεχνικών χαρακτηρισμού, προκειμένου να διερευνηθεί η βέλτιστη συσχέτιση δομής-απόδοσης (structure-performance) προς την κατεύθυνση της πρακτικής εφαρμογής.

Μελέτες

No items found