Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά μέσα στη λίμνη Πετρών του δικτύου ΦΥΣΗ2000

 

Σύντομη περιγραφή

-Η αύξηση του καλαμιώνα στη λίμνη Πετρών χρειάζεται έλεγχο, για την προστασία και διατήρηση των ιχθυοπληθυσμών, της ορνιθοπανίδας και της μορφής του τοπίου, που σήμερα με τη χλωρίδα και πανίδα του στηρίζει την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών ΦΥΣΗ 2000. Ο έλεγχος του καλαμιώνα θα γίνει με ελεγχόμενη αφαίρεση του καλαμιώνα από βουβάλια. Ο έλεγχος αυτής της δράσης αφορά στην προστασία της ιχθυοπανίδας και ορνιθοπανίδας που διαβιούν στη λίμνη ή εξαρτώνται από αυτή. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται από έμπειρο ορνιθολόγο.

Μελέτες

No items found