ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Σύντομη περιγραφή

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία συνιστούν επένδυση στο μέλλον. Επίσης, η υγιής επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η διασύνδεσή της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα υπάρχοντα δίκτυα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), κυρίως εν μέσω οικονομικής κρίσης και των δυναμικά μεταβαλλόμενων συνθηκών των αγορών, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μονόδρομος για τη χάραξη δράσεων με έμφαση στην καινοτομία και την έξυπνη εξειδίκευση για την οικονομική ανάπτυξη και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ευημερίας. Η Δομή Στήριξης της ανταγωνιστικότητας. καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καλείται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και στην υλοποίηση του Περιφερειακού σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Δυτικής Μακεδονίας. Βασικό αντικείμενο της Δομής, η διαρκής διεξαγωγή και λειτουργία διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης του RIS3, τη διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων αναπτυξιακής και τη δυναμική εξέλιξή του όσον αφορά τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την έρευνα και την καινοτομία. Παράλληλα, θα συμβάλει στην αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των δικτύων έρευνας και καινοτομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων. Η σύσταση και λειτουργία της Δομής θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο ως φορέας υλοποίησης θα προχωρήσει στη διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών για τη φιλοξενία της, θα μεριμνήσει για την στελέχωσή της, θα επιβλέπει την εκπόνηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, του πλάνου βιωσιμότητά της, την καθημερινή της λειτουργία και θα προχωρά στην αξιολόγησή της, σε ετήσια βάση.