Δημιουργία νέου εργαστηρίου ανάπτυξης προϊόντων και διεπαφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια – Ακρωνύμιο: Διενέργεια

 

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία νέας ερευνητικής υποδομής / Εργαστηρίου για την ανάπτυξη και πιστοποίηση προϊόντων και διεπαφών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια, που θα εξυπηρετεί την προτεραιότητα «Ενέργεια-περιβάλλον» της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization – RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό τη βελτίωση του παραγωγικού μοντέλου της Περιφέρειας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας.

Μελέτες

No items found