Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του Τομέα Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού / επιστημονικού εξοπλισμού για νέες ερευνητικές υποδομές του Τομέα Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κοζάνης. Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα χρησιμοποιηθούν για διεξαγωγή έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα που άπτονται τις τεχνολογίες αειφόρου ενέργειας και ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο της Πανεπιστημιούπολης του ΠΔΜ στην Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) Κοζάνης, ο υφιστάμενος εξοπλισμός καθώς και ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα μεταφερθούν στα νέα ιδιόκτητα κτίρια και χώρους στη νέα Πανεπιστημιούπολη του ΠΔΜ.

Μελέτες

No items found