Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών και αναβάθμισης υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών του Τομέα Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού / επιστημονικού εξοπλισμού για νέες ερευνητικές υποδομές, καθώς και για την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών έρευνας προς την κατεύθυνση της παραγωγής και χρήσης αειφόρου ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος που θα πραγματοποιηθούν στον Τομέα Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας (ΤΠΧΕ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κοζάνης. Οι νέες ερευνητικές υποδομές θα χρησιμοποιηθούν για διεξαγωγή έρευνας καθώς και για την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα που άπτονται τις τεχνολογίες αειφόρου ενέργειας και ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους άξονες προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι όταν ολοκληρωθεί το έργο της Πανεπιστημιούπολης του ΠΔΜ στην Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) Κοζάνης, ο υφιστάμενος εξοπλισμός καθώς και ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα μεταφερθούν στα νέα ιδιόκτητα κτίρια και χώρους στη νέα Πανεπιστημιούπολη του ΠΔΜ.

Μελέτες

No items found