ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Σύντομη περιγραφή

Η εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης ξεκίνησε την λειτουργία της το 1993. Από τότε μέχρι σήμερα η ανάπτυξη του συστήματος ήταν ραγδαία, κυρίως εξαιτίας του οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους που προσφέρει σταθερά στους συνδεόμενους στο σύστημα καταναλωτές, αλλά και στο περιβάλλον της πόλης Κοζάνης και των γειτνιαζόντων αυτής διασυνδεδεμένων οικισμών – Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) και Δημοτικό Διαμέρισμα (ΔΔ) Νέας Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης. Και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε μία περιοχή περιβαλλοντικά επιβεβαρυμένη, κυρίως λόγω της λιγνιτικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται από την ΔΕΗ Α.Ε. για ηλεκτροπαραγωγή και των δυσμενών κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν κατά την χειμερινή περίοδο. Σήμερα, η εγκατάσταση εξυπηρετεί περίπου 6.000 συνδεδεμένες οικοδομές, καλύπτοντας τις ανάγκες θέρμανσης εσωτερικών χώρων και ζεστού νερού χρήσης, υποκαθιστώντας κατά κύριο λόγο το πετρέλαιο θέρμανσης που αποτελεί εισαγόμενο καύσιμου κατά κανόνα υψηλού και συχνά μεταβαλλόμενου κόστους . Η ανάπτυξη του δικτύου διανομής και των αγωγών μεταφοράς υπερβαίνει σήμερα τα 400 χλμ. καλύπτοντας περίπου το 100% της πόλης της Κοζάνης και των οικισμών ΖΕΠ και ΔΔ Νέας Χαραυγής του Δήμου Κοζάνης. Η παρούσα παρέμβαση αποτελεί την Β΄ φάση (ολοκλήρωση) ομώνυμου έργου της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και αφορά: (α) Στην επέκταση του υφιστάμενου δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας, με την υπόγεια τοποθέτηση προμονωμένων αγωγών συνολικού εκτιμώμενου μήκους 2.630 μ. για την κάλυψη μέρους της γεωγραφικής περιοχής του υφιστάμενου εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου Κοζάνης, (β) Στην κατασκευή ενός νέου επικουρικού αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης με εναλλάκτες θερμότητας για τον υδραυλικό και θερμικό διαχωρισμό του υφιστάμενου δικτύου διανομής στη περιοχή Δημοκρατίας στην πόλη Κοζάνης. (γ) Στην επέκταση του υφιστάμενου δικτύου διανομής τηλεθέρμανσης Κοζάνης σε τμήμα της βορειοανατολικής περιοχής της πόλης, όπου δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί το δίκτυο τηλεθέρμανσης. (δ) Στον εκσυγχρονισμό / αναβάθμιση του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς τηλεθέρμανσης, με αγωγό ονομαστικής διαμέτρου DN450 χλστ. για συνολικό μήκος 6.200 μ. (ε) Στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ολοκλήρωσης του έργου.

Μελέτες

No items found