Καινοτόμες επικαλύψεις για βελτιστοποίηση διεργασιών και πόρων σε μονάδες παραγωγής ενέργειας- [Τ6ΥΒΠ-00350]

 

Σύντομη περιγραφή

Οι οικονομικές απώλειες που οφείλονται στη διάβρωση των υποδομών και του εξοπλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι υπέρογκες. Σύμφωνα με ειδικούς, το 25 έως 30 τοις εκατό του ετήσιου κόστους διάβρωσης θα μπορούσε να αποφευχθεί αν χρησιμοποιούνταν βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης της διάβρωσης. Επιπλέον, οι απροσδόκητες αποτυχίες λόγω διάβρωσης μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες, όχι μόνο οικονομικές, αλλά και περιβαλλοντικές και κοινωνικές, που επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια και την ασφάλεια του εφοδιασμού και απαιτούν δαπανηρές επισκευές. Το συνολικό κόστος της διάβρωσης υπολογίζεται σε 701,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί στο 3,8% του ΑΕΠ (2013) της Ευρώπης. Το κόστος της διάβρωσης αυξάνεται διαχρονικά από διάφορες αιτίες όπως: – την απώλεια παραγωγής από τα διαβρωμένα τμήματα πριν τη συντήρησή τους ή από την αναστολή των εργασιών των εγκαταστάσεων και τους μεγάλους χρόνους συντήρησης και αντικατάστασης των διαβρωμένων τμημάτων – τη μείωση της απόδοσης της εγκατάστασης από συσσώρευση προϊόντων – τις συχνά ενεργειακές απώλειες ως συνέπεια της διάβρωσης – τις αυξημένες ανάγκες συνεχούς συντήρησης για αποφυγή αναστολής της παραγωγής – γενικές απώλειες μη υπολογίσιμου πάντοτε κόστους αφού μπορεί να αφορούν μικρά μεν αλλά κρίσιμα τμήματα εγκαταστάσεων ή μπορεί να είναι αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων. Διαφορετικοί τύποι διάβρωσης μπορεί να εμφανιστούν σε δομές ή συστήματα κατασκευασμένα από μέταλλο ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τύπο των μέσων που εμπλέκονται καθώς και διάφορες λύσεις έχουν περιγραφεί με σχετικά καλές και αποδεκτές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες Οι καινοτόμες επικαλύψεις υγρού θερμικού ψεκασμού (SPS) που θα αναπτυχθούν στο CREATION, κάνοντας χρήση πρόδρομων υλικών με μέσο μέγεθος σωματιδίων στην κλίμακα των υπέρλεπτων ή/και νανο, θα αξιοποιήσουν τις ιδιότητες των νανο-κόνεων στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των επικαλύψεων με πυκνότερες μικροδομές με καλύτερη πρόσφυση και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη χημική διάβρωση σε σχέση με τις συμβατικές επικαλύψεις του ατμοσφαιρικού θερμικού ψεκασμού (APS). Το έργο CREATION στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων βιώσιμων αντιδιαβρωτικών λύσεων με την ανάπτυξη νέων υλικών και μεθόδων που θα γίνει με την επιφανειακή τροποποίηση μεταλλικών κόνεων και με την ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας για την προετοιμασία εμπορικών προϊόντων για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν ως τροφοδοσία σε καινοτόμες διεργασίες απόθεσης θερμικού ψεκασμού υγρής τροφοδοσίας (SPS). Οι επιστημονικοί και τεχνικοί στόχοι που θα επιτρέψουν την επίτευξη του κύριου στόχου του έργου περιγράφονται ως εξής: 1. Ανάπτυξη υλικών τροφοδοσίας και μεθόδων επικάλυψης θερμικού ψεκασμού 2. Κλιμάκωση μεγέθους επικαλύψεων και χαρακτηρισμός επικάλυψης 3. Εφαρμογή βελτιστοποιημένων επικαλύψεων σε βιομηχανικής κλίμακας απάρτια 4. Επιχειρηματικό μοντέλο και εκμετάλλευση Οι επικαλύψεις θα δοκιμαστούν σε εργαστηριακό (ΕΒΕΤΑΜ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ), πιλοτικό (ΕΚΕΤΑ) και βιομηχανικό επίπεδο (ΔΕΗ). Η εφαρμογή σε βιομηχανικό επίπεδο θα αφορά στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ όπου το καύσιμο που χρησιμοποιείται είναι λιγνίτης, και συγκεκριμένα στις παρακάτω δυο κρίσιμες διεργασίες: Α) Διεργασία άλεσης του λιγνίτη Β) Πτερωτή αντλίας συστήματος αποθείωσης Συνεκδοχικά, το έργο CREATION θα δημιουργήσει λύσεις σε επίπεδο εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τον χρόνο ζωής των πτερυγίων του μύλου ή της πτερωτής της αντλίας και άρα και των χρονικών διαστημάτων στα οποία απαιτείται διακοπή λειτουργίας για συντήρηση και αντικατάσταση

Μελέτες

No items found