Κέντρο Ικανοτήτων για ανθεκτικό και βιώσιμο δομημένο περιβάλλον με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών [ΓΓ2CC-0083215]

 

Σύντομη περιγραφή

To SURE φιλοδοξεί μία πλήρως εξοπλισμένη και αυτοτελή μονάδα, κέντρο αναφοράς για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εργαλείων τεχνολογίας αιχμής, την κατάρτιση, τη διάδοση γνώσης και την προώθηση καινοτόμων πρακτικών καθώς και τη διάθεση εξειδικευμένου εξοπλισμού ώστε να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ και τις εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης- και ενδιαφερόμενους φορείς στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης και διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κατασκευών και των υποδομών (σχεδιασμός, κατασκευή, αποτίμηση, συντήρηση κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργαστούν με το Κέντρο Ικανοτήτων επιστήμονες και επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης με σκοπό τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που καλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις για την υλοποίηση έργων στον τομέα των κατασκευών με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας και τη χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών. Το προτεινόμενο έργο εντάσσεται στον τομέα «Υλικά -Κατασκευές». Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στην εθνική στρατηγική, κινείται παράλληλα και αλληλεπιδρά με τις στρατηγικές και τις προτεραιότητες άλλων τομέων, όπως «ΤΠΕ», «Περιβάλλον-Βιώσιμη Ανάπτυξη» και «Ενέργεια», καθώς αφορά στην αύξηση της προστασίας και του χρόνου ζωής τους, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κατασκευών αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Πρέπει να τονιστεί ότι, όπως αναφέρεται και στην έκθεση του ΙΟΒΕ (2019), η αλυσίδα αξίας των κατασκευών περιλαμβάνει όχι μόνο οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν στη μελέτη και κατασκευή έργων αλλά και δραστηριότητες όπως η Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και ο τομέας των Δομικών Υλικών. Το SURE θα λειτουργήσει ως κέντρο διάδοσης γνώσης, παρέχοντας διαρκή εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού, συνδρομητών και πελατών με στόχο την εξειδίκευση και την άρτια εφαρμογή νέων τεχνικών και πρακτικών. Το πλήρως καταρτισμένο και επιστημονικά άρτιο προσωπικό και συνεργάτες του θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης έργων (ΒΙΜ-Digital Twins), εξειδικευμένης και υψηλής ακρίβειας ανάλυσης με ειδικά λογισμικά, καθώς και ανάπτυξης νέων λογισμικών προσανατολισμένων στις ανάγκες σχεδιασμού, αποτίμησης και ενίσχυσης υποδομών. Τα ψηφιακά δίδυμα βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των κατασκευών, να παρακολουθούν μια κατασκευή στη διάρκεια ζωής της, να γνωρίζουν πότε και πού να εκτελέσουν προγνωστικές συντηρήσεις και πώς να επεκτείνουν την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον στο SURE θα δημιουργηθεί ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των κατασκευών με δυνατότητα επέκτασης στις υποδομές αποτελώντας ενιαία δομή η οποία αναπτύσσεται σε δύο κατευθύνσεις, τόσο στην αξιολόγηση της δομικής υγείας όσο και στη διαχείριση λειτουργίας. Για το σκοπό αυτό και χρησιμοποιώντας σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες αιχμής, διαμορφώνεται άρτιο τεχνολογικά και εμπορικά σύστημα συλλογής μετρήσεων από αισθητήρες αποθήκευσης και επεξεργασίας σε περιβάλλον νέφους. Το επιμέρους σύστημα της ενιαίας δομής που αφορά στην παρακολούθηση της δομικής υγείας, στο οποίο ενσωματώνονται καινοτόμες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί και αυτόνομα τόσο για το βέλτιστο σχεδιασμό νέων όσο και για την αξιολόγηση υφισταμένων κατασκευών. Στην κατεύθυνση της διαχείρισης λειτουργίας το ολοκληρωμένο σύστημα συμβάλει μέσω της συλλογής και επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την περιβαλλοντική και ενεργειακή αξιολόγηση και πιστοποίηση κατασκευών και υποδομών. Παράλληλα στο SURE αναπτύσσονται και παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες και σχετικό λογισμικό για τον προσδιορισμό δεικτών δομικής ανθεκτικότητας και την αξιολόγηση των κατασκευών σε περιβάλλον πολλαπλής διακινδύνευσης. Επιπλέον, για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και υποδομών, θα παρέχονται εντός του SURE συμβουλευτικές υπηρεσίες και η δυνατότητα πιστοποίησης βάσει διεθνών συσ

Μελέτες

No items found