Μελέτες ωρίμανσης για την πιλοτική μονάδα ΣΗΘΥΑ κελιού καυσίμου και ΑΠΕ με χρήση Η2

 

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την προετοιμασία και ωρίμανση του έργου με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για την πιλοτική μονάδα ΣΗΘΥΑ κελιού καυσίμου και ΑΠΕ με χρήση Η2. Το έργο αναφέρεται στην κατασκευή μονάδας ΣΗΘΥΑ κελιού καυσίμου (fuel cell) & ΑΠΕ για την εξυπηρέτηση ηλεκτρικών ή και θερμικών αναγκών των παρακάτω κτιριακών συγκροτημάτων δημοσίου συμφέροντος: Α. Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας και Β. ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Παράρτημα Πτολεμαΐδας. Σκοπός του έργου είναι η μετατροπή ευρέως φάσματος συμβατικών και μη- καυσίμων («πράσινο» Η2 από ΑΠΕ) σε ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα. Πρόκειται για Πιλοτικό-ερευνητικό έργο εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής – αλλά και αποθήκευσης ενέργειας το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτροπαραγωγή μέσω ΑΠΕ και χρήση Η2 και μπορεί να υλοποιηθεί με βάση την υψηλή τεχνογνωσία του ΕΚΕΤΑ σε σχετικές τεχνολογίες. Το έργο δυνητικά θα περιλαμβάνει: – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κυψέλη καυσίμου – Αποδοτική Παραγωγή Η2 από ηλεκτρικό ρεύμα μέσω μικρού ηλεκτρολύτη – Yποσχόμενη τεχνολογία κελιού καυσίμου για συνδυαστική κάλυψη αναγκών παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας – Αξιοποίηση θερμότητας απαερίων για αύξηση βαθμού απόδοσης συστήματος – Δυνατότητα συμπαραγωγής – Δυνατότητα ανάμιξης του παραγόμενου Η2 με φυσικό αέριο με σκοπό τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του τελικού μίγματος – Δυνατότητα χρήσης του παραγόμενου Η2 ως καύσιμο κίνησης σε οχήματα του Νοσοκομείου και του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ – Δυνατότητα παραγωγής ιατρικού Ο2 από την ηλεκτρόλυση για τις ανάγκες του Νοσοκομείου – Δυνατότητα χρήσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Μελέτες

No items found