Ολοκληρωμένη καινοτόμος πιλοτική διαχείριση τηγανελαίων με τη συμμετοχή πολιτών και μαθητών

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο In2UCO αφορά την ολοκληρωμένη (integrated) και καινοτόμο (innovative) χωριστή συλλογή και διαχείριση των τηγανελαίων – οικιακών αποβλήτων χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και λιπών (Used Cooking Oils – UCOs) με σκοπό την αξιοποίησή τους. Η ξεχωριστή συλλογή και διαχείρισή αυτού του είδους αποβλήτων είναι υποχρεωτική για το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βάσει του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων αλλά και βάσει του εναρμονισμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων αλλά και στην κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Ν. 4042/2012 και Οδ. 2008/98/ΕΚ) και ειδικότερα στις υποχρεώσεις για τη διαχείριση των Βιολογικών Αποβλήτων (Βιοαπόβλητα). Επίσης η εν λόγω υποχρέωση όσον αφορά το Δήμο Κοζάνης αναφέρεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχ/σης Αποβλήτων. Τα απόβλητα βρώσιμα έλαια και λίπη, κατατάσσονται κατά τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) της Απόφασης 2014/955/ΕΚ, στον κωδ. 20 01 25 (βρώσιμα έλαια και λίπη, χωριστά συλλεγέντα μέρη, από αστικά απόβλητα οικιακά και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα). Η απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και λιπών, λόγω των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στα αποχετευτικά συστήματα των πόλεων και στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των Τηγανελαίων (Απόβλητων Βρώσιμων Ελαίων και Λιπών) επιτάσσει την ξεχωριστή συλλογή τους και την παράδοσή τους σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις συλλογής για την προώθησή τους προς αξιοποίηση. Μέχρι σήμερα, αυτού του είδους η συλλογή υλοποιείται μόνο σε ορισμένα μεγάλα καταστήματα εστίασης, κατόπι συνεργασίας των παραγωγών – ιδιωτικών επιχειρήσεων με ιδιωτικές εταιρείες συλλογής, οι οποίες συλλέγουν τα απόβλητα και τα οδηγούν σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες για παραγωγή βιοκαυσίμων. Στο πλαίσιο του έργου In2UCO προτείνεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου πιλοτικού συστήματος για την πόλη της Κοζάνης, που θα περιλαμβάνει τη χωριστή συλλογή των τηγανελαίων με σκοπό την αξιοποίησή τους. Το προτεινόμενο πιλοτικό σύστημα απευθύνεται στους πολίτες – νοικοκυριά της Κοζάνης καθώς και στους μαθητές της πόλης.

Μελέτες

No items found