Περιφερειακό Σχέδιο Διατήρησης της οικολογικής συνδεσιμότητας και της συνοχής του Δικτύου Νatura 2000 στη Δυτική Μακεδονία

 

Σύντομη περιγραφή

Οι απαιτήσεις σε υποδομές μεταφορών και ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξάνονται συνεχώς λόγω της ανάγκης στην προσαρμογή έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι αυξανόμενες αυτές απαιτήσεις κατευθύνουν αλλαγές χρήσεων γης που οδηγούν στην απώλεια και κατακερματισμό των ενδιαιτημάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, η διασφάλιση της οικολογικής συνδεσιμότητας (ο βαθμός στον οποίο οι οργανισμοί και οι πληθυσμοί τους μπορούν να μετακινηθούν στο χώρο μέσα σε ένα μωσαϊκό διαθέσιμων ενδιαιτημάτων) μέσω ενός δομημένου χωροταξικού πλαισίου είναι μείζονος σημασίας για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, τη διατήρηση της παροχής των οικοσυστημικών υπηρεσιών και την υποστήριξη των πράσινων υποδομών (COM/2013/0249). Η αναγκαιότητα αυτή αναγνωρίζεται από την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 (COM/2020/380), ως ένα δομικό τμήμα της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, όπου η «ενσωμάτωση οικολογικών διαδρόμων, στο πλαίσιο ενός πραγματικού διευρωπαϊκού δικτύου για τη φύση» αποτελεί μια από τις βασικές δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη. Αντανακλώντας τις κοινωνικές απαιτήσεις και τη διεθνή πολιτική ατζέντα, ο Συστηματικός Σχεδιασμός Προστασίας της Βιοποικιλότητας (ΣΣΠΒ) αποτελεί μια δομημένη προσέγγιση για την επιλογή περιοχών στις οποίες θα προστατεύεται η βιοποικιλότητα, εξασφαλίζοντας το μικρότερο κοινωνικοοικονομικό κόστος. Στοχεύοντας στη χωροταξική ιεράρχηση, ο ΣΣΠΒ αποτελεί το μέσο για την εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ ανθρώπινων δραστηριοτήτων και βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και συνυπολογίζοντας τα χωρικά πρότυπα που σχετίζονται με τη διασπορά και τη συνδεσιμότητα μεταξύ πληθυσμών. O προσδιορισμός οικολογικών διαδρόμων και η ενσωμάτωση και ανάδειξη αυτών μέσω του ΣΣΔΦ δεν μπορεί να αγνοεί τις δυνητικές επιπτώσεις της κλιματικές αλλαγής στα πρότυπα κατανομής και μετακίνησης των οργανισμών. Επομένως, για τον ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών χωροθέτησης και προσδιορισμού διαχειριστικών επιλογών είναι απαραίτητος και ο εντοπισμός και ενσωμάτωση κλιματικών διαδρόμων σε ένα ολοκληρωμένο, χωροταξικό πλαίσιο ΣΣΠΒ. Ο γενικός σκοπός του συγκεκριμένου Έργου είναι να παράσχει τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για να ενισχύσει την ικανότητα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Δυτικής Μακεδονίας, σε διαφορετικές κλίμακες (χώρου και χρόνου), υπό την απειλή της κλιματικής αλλαγής. Το Συνολικό Παραδοτέο του Έργου θα είναι ένα Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των κρίσιμων διαδρόμων διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας στη Δυτική Μακεδονία ενισχύοντας τη συνοχή των προστατευόμενων περιοχών. Το Σχέδιο Δράσης θα είναι αποτέλεσμα εφαρμογής του Συστηματικού Σχεδιασμού Προστασίας της Βιοποικιλότητας (ΣΣΠΒ) το οποίο θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα αντίστοιχων τεσσάρων πακέτων εργασίας (ΠΕ) όπως περιγράφονται παρακάτω. ΠΡ1. Ψηφιακούς χάρτες οικολογικής συνδεσιμότητας. Οι χάρτες θα αναδεικνύουν οικολογικούς διαδρόμους, κατατμήματα τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της συνδεσιμότητας ως ενδιάμεσοι σταθμοί, σημαντικούς κόμβους. ΠΡ2. Ψηφιακούς χάρτες διαδρόμων που ευνοούν την κλιματική συνδεσιμότητα. Οι χάρτες θα αναδεικνύουν δυνητικά ενδιαιτήματα υπό το πρίσμα κλιματικής αλλαγής, κλιματικά καταφύγια, κατατμήματα τα οποία ενδέχεται να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι σταθμοί για κλιματικούς διαδρόμους. ΠΡ3.1. Ολοκληρωμένο πλαίσιο κριτηρίων ως βάση για τη λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό και χωροθέτηση υποδομών ενέργειας και μεταφορών στην Δυτική Μακεδονία με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας. ΠΡ3.2. Διαμορφωμένα εναλλακτικά σενάρια βάση του ολοκληρωμένου πλαισίου κριτηρίων και την εφαρμογή πολυκριτηριακής ανάλυσης και αντίστοιχη εκτίμηση σωρευτικού κόστους επιπτώσεων για το κάθε σενάριο. ΠΡ4.1. Γεω-χωρική βάση ψηφιακών δεδομένων. ΠΡ4.2. Χωρικά εξειδικευμένο Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των κρίσιμων διαδρόμων διατήρησης της βιολογικής ποικιλότητας στη Δυτική Μακεδονία ενισχύοντας τη συνοχή των προστατευόμενων περιοχών.

Μελέτες

No items found