ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ

 

Σύντομη περιγραφή

2.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η Ανασκαφή του Δισπηλιού από το 1992 έως σήμερα έχει αποκαλύψει τον μοναδικό σωζόμενο Νεολιθικό Λιμναίο Οικισμό της Ελλάδας, αντίστοιχο με αυτούς της Κεντρικής Ευρώπης που είναι γνωστοί από τα μέσα του 19ου αιώνα. Η ανασκαφή πλαισιώνεται από το δημοφιλές Ανοιχτό Μουσείο (ΑΜ), που κατασκευάστηκε το 1997 από την ανασκαφική ομάδα του Δισπηλιού και τον εκλιπόντα Καθηγητή Γ. Χουρμουζιάδη και λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου Καστοριάς και της Δημοτικής επιχείρησης ΜΑΚΕΔΝΟΣ. Κατά συνέπεια, αρχαιολογικός χώρος και ΑΜ αποτελούν ένα συγκρότημα, τα μέρη του οποίου ωστόσο λειτουργούν κάτω από διαφορετικό διοικητικό πλαίσιο και με διαφορετικό τρόπο. Το σκεπτικό της δημιουργίας του ΑΜ, με τις εκτεταμένες αναπαραστάσεις της καθημερινής νεολιθικής ζωής, ήταν να συμπληρώσει και να επεξηγήσει την αρχαιολογική εικόνα, που λόγω της φύσης των ευρημάτων είναι δυσανάγνωστη, ακόμη και για ειδικούς αρχαιολόγους. Η μεγάλη επιτυχία του ΑΜ, ωστόσο, έστρεψε τους επισκέπτες αποκλειστικά προς αυτό, ενώ παράλληλα, το πραγματικό αρχαιολογικό μέρος δέχεται ένα αμελητέο κλάσμα επισκεπτών. Είναι προφανές ότι το συγκρότημα του Δισπηλιού ως σύνολο λειτουργεί μονομερώς, λόγω της απουσίας παρέμβασης ανάδειξης και αξιοποίησης του αρχαιολογικού χώρου. Λόγω αυτής της μονομέρειας οι επισκέπτες δεν έχουν καμιά εμπειρία αυθεντικού αρχαιολογικού ευρήματος παρά μόνο αναπαραστάσεων, οι οποίες μάλιστα δεν είναι πάντα ακριβείς ή είναι πλέον ξεπερασμένες από τη γενικότερη έρευνα, όσο και αυτή του συγκεκριμένου οικισμού. Ως εκ τούτου, δεν προσφέρεται στους επισκέπτες ο τρόπος να αντιληφθούν τους δύο βασικούς άξονες της αρχαιολογικής θέσης: α. την ιστορική διάσταση της ανθρώπινης δραστηριότητας στον ιδιαίτερο αυτό χώρο β. τη σχέση με το φυσικό περιβάλλον, που σε έναν τόσο πρώιμο λιμναίο οικισμό αποκτά διαχρονική ειδική σημασία. Τέλος, πρόσθετο πρόβλημα του ΑΜ είναι η αδυναμία πρόσβασης ΑΜΕΑ στις αναπαραστάσεις. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η πρόταση φιλοδοξεί να αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ των αναπαραστάσεων και του αρχαιολογικού ευρήματος, στοχεύοντας σε μια πληρέστερη και περισσότερο ουσιαστική εμπειρία του επισκέπτη. Ειδικότερα, σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία εφαρμογών και παρουσιάσεων εικονικής περιήγησης των επισκεπτών στον προϊστορικό οικισμό του Δισπηλιού, σε μια πρωτόγνωρη και ευχάριστη εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αναπαρασταθούν και απεικονιστούν αφενός τα ιδιαίτερα στοιχεία κατασκευής του λιμναίου οικισμού, καθώς και η συνολικότερη εικόνα της εγκατάστασης (φυσικό περιβάλλον, εργαλειακός εξοπλισμός κλπ) στο κτίριο που βρίσκεται στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, καθώς καις τον αρχαιολογικό χώρο. ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ: Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) για την περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Δισπηλιού, ψηφιακού χάρτη της περιοχής, animation video, εκπαιδευτικό παιχνίδι, 3D video παρουσίασης του χώρου, των ανασκαφών και της σημασίας τους, ολογράμματα κλπ. Για την προβολή του χώρου θα αξιοποιηθούν τόσο συμβατικά, όσο και ψηφιακά μέσα, ενώ προβλέπονται δράσεις με σκοπό την διευκόλυνση της προσβασιμότητα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Στα συμβατικά μέσα περιλαμβάνονται πληροφοριακό υλικό για άτομα ή ηλικίες που δεν είναι εξοικειωμένα με ψηφιακές τεχνολογίες, poster που θα είναι αναρτημένα σε στρατηγικές θέσεις της διαδρομής στον αρχαιολογικό χώρο με γραπτές και σχεδιαστικές επεξηγηματικές πληροφορίες, κατά το δυνατόν ισοδύναμες σε ποιότητα και ποσότητα με τα ψηφιακά μέσα. Τα ψηφιακά μέσα διακρίνονται σε παθητικά και αλληλεπιδραστικά. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι ψηφιακές προβολές, τα βίντεο, οι ψηφιακές φωτογραφίες και έχουν χαμηλότερο βιωματικό συντελεστή. Στα αλληλεπιδραστικά μέσα ανήκουν οι εφαρμογές επαυξημένης (augmented) και η εικονικής πραγματικότητας (virtual reality).

Φορείς

No items found

Μελέτες

No items found