Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς

 

Σύντομη περιγραφή

Η πράξη αφορά τη συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων που προέρχονται από την εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας. Βασική επιδίωξη είναι η προετοιμασία 120 ανέργων που θέλουν να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες και στη συνέχεια να προωθηθούν στην απασχόληση, με έμφαση σε ειδικότητες στους τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Θα υλοποιηθούν 3 προγράμματα Κατάρτισης διάρκειας 160 ωρών το καθένα που θα επιμορφώσουν συνολικά 120 ωφελούμενους (40 ωφελούμενοι/πρόγραμμα). Οι 160 ώρες κατανέμονται σε 130 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 30 ώρες πρακτικής άσκησης μέσω case studies στην αίθουσα επιμόρφωσης.Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024. Στο πλαίσιο υλοποίησης της Συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού θα πραγματοποιηθούν τρεις ατομικές συνεδρίες για τον κάθε ωφελούμενο (120 άτομα x 3 ατομικές συνεδρίες=360 ώρες ατομικής συμβουλευτικής). Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην πράξη θα πραγματοποιηθούν μέχρι 31/12/2023

Φορείς

Μελέτες

No items found