Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών

 

Σύντομη περιγραφή

Η υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Γρεβενών», πρόκειται να παρασχεθεί σε 140 ωφελούμενους άνεργους και περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ενεργειών, με στόχο: – Την προετοιμασία ανέργων προκειμένου να αποκτήσουν προσόντα που θα τους διευκολύνουν στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας. – Την ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων μέσω της ανάπτυξης των δεξιοτήτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι ότι: – Απευθύνεται στο σύνολο των ανέργων της περιοχής παρέμβασης. – Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αποτελούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση και παράγουν αποτελέσματα προς το γενικό δημόσιο όφελος, καθώς προάγουν την κοινωνική συνοχή και διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη των ανέργων. – Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της παρούσας ΥΓΟΣ, δεν παρέχονται από την αγορά με τους ίδιους όρους δεδομένου ότι αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών και ταυτόχρονα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ καθώς απευθύνονται σε ανέργους, δηλαδή πολίτες χωρίς οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν την παρεχόμενη υπηρεσία.

Φορείς

Μελέτες

No items found