ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Σύντομη περιγραφή

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου/ τηλεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Εορδαίας. Το σύστημα θα αποτελείται από ένα Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου (ΚΣΕ), 63 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) και 1 Σταθμό Υποστήριξης (αναμεταδότης επικοινωνιών). Στο ΚΣΕ θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού. Έτσι μέσω εγκατάστασης κατάλληλου Η/Μ εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται (και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για: • Εντοπισμό Διαρροών • Άμεση παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων • Ισοζυγίου νερού • Κατανάλωση νερού, και • Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος

Φορείς

No items found

Μελέτες

No items found