Υβριδικό μοντέλο επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ συνδυάζοντας τη χρήση Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών Αντιρρύπανσης (ΠΟΔΑ) και την τεχνολογία των μεμβρανών

 

Σύντομη περιγραφή

To έργο UV-LEACH έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός νέου υβριδικού μοντέλου επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ, το οποίο συνδυάζει την τεχνολογία των των βιοαντιδραστήρων ενεργού ιλύος (Activated Sludge (AS)) συνεχούς ή διαλείποντος έργου (Conventional Activated Sludge (CAS) ή Sequencing Batch Reactor (SBR)) με τη χρήση της τεχνολο-γίας μεμβρανών (Μεμβράνες υπέρ-διήθησης (Ultrafiltration (UF))) και των Προχωρημέ-νων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ) με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επεξεργασμένων στραγγισμάτων.

Μελέτες

No items found