Σύνοψη για προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA στους Δήμους Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Σιάτιστας

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η προετοιμασία των εξεταζόμενων δήμων του Ν. Κοζάνης για την διεκδίκηση πόρων από το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica. Ειδικότερα δε, οι σκοποί της μελέτης είναι:
1. Η κατάρτιση των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για κάθε ένα από του Δήμους του Νομού (Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Σιάτιστας)
2. Η επιλογή των έργων προτεραιότητας και η εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων των έργων προτεραιότητας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για κάθε Δήμο
3. Η Αξιολόγηση των έργων προτεραιότητας και διατύπωση της τελικής πρότασης των έργων που θα διεκδικήσουν άμεσα χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό εργαλείο Jessica.
4. Η διατύπωση προτάσεων για τη διεκδίκηση πόρων από το JESSICA και την σύσταση Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης στο Ν. Κοζάνης

Παρακάτω δίνεται η επιτελική σύνοψη και τα συμπεράσματα – προτάσεις
Σύνοψη για προετοιμασία φακέλων για την προσέλκυση επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA στους Δήμους Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Σιάτιστας

Στις παρακάτω συνδέσεις μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις προτάσεις που περιλαμάνονται στην παραπάνω επιτελική σύνοψη:

Παραδοτέα Μελέτης

Παραδοτέο 1

Έργο μελέτης