Αναγνώριση και οινική αξιολόγηση των υποζωνών της αμπελουργικής περιοχής Αμυνταίου (Οικοσύστημα Αμυνταίου) [ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ (Α) – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ] [ΔΜΡ1-0014008]

 

Σύντομη περιγραφή

Στόχος των δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας είναι η διάδοση της γνώσης που θα παραχθεί μέσω του έργου, και η συνακόλουθη μεγιστοποίηση των θετικών οικονομικών, επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών/επιστημονικών επιπτώσεων αυτού. Το περιεχόμενο της επικοινωνίας (μήνυμα) θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου μέρους (αποδέκτη). Οι αποδέκτες και τα αντίστοιχα μηνύματα έχουν ομαδοποιηθεί ως εξής: • Επιστημονική κοινότητα, δηλαδή ερευνητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με ενδιαφέρον για τα γνωσιακά αντικείμενα της οινολογίας, αμπελουργίας, γεωπονίας. • Οι επαγγελματίες του κλάδου. Οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (αμπελουργοί, οινοποιοί, συνεταιρισμοί, γεωπόνοι, επιμελητήρια, επενδυτές σε συμβολαιακή γεωργία, αλλά και σομελιέ και επαγγελματίες πώλησης οίνου) θα προσεγγιστούν με βάση το ενδιαφέρον τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει από την υφιστάμενη κατάσταση (μη αναγνώριση και αξιοποίηση αμπελουργικού/οινολογικού δυναμικού περιοχών Αμυνταίου) και να καλύψει τις ανάγκες τους για παραγωγή, ανάδειξη και προώθηση προϊόντων με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. • Κρατικοί φορείς. Οι αρμόδιοι κρατικοί και, ιδιαίτερα, τοπικοί φορείς θα προσεγγιστούν με βάση την μετάδοσης της γνώσης για την καλλιέργεια των αμπελιών και τις σημαντικές ευκαιρίες βελτίωσής της καθώς τα μέσω των αποτελεσμάτων του παρόντος έργου θα προκύψει προστιθέμενη αξία στην περιοχή του Αμυνταίου. Δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου Οι συγκεκριμένες δράσεις που θα λάβουν χώρα για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου θα περιλαμβάνουν: • Ένα άρθρο θα δημοσιευθεί σε διεθνές περιοδικό με κριτές, καθώς και σε άλλες εξειδικευμένες εκδόσεις. Κοινό: επιστημονική κοινότητα. • Θα δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα για την προβολή και προώθηση του έργου, καθώς και για την υλοποίηση και επίδειξη της blockchain τεχνολογίας. • Παράλληλα, κάθε εταίρος θα δημοσιεύει νέα σχετικά με την εξέλιξη του έργου (δημοσιεύσεις, παρουσία σε εκδηλώσεις τρίτων, διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης) στην ιστοσελίδα του. Κοινό: όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή, οι αμπελουργοί, οι οινοπαραγωγοί, η επιστημονική κοινότητα, οι επενδυτές και οι διαμορφωτές της πολιτικής. • Ενημερωτική συνάντηση στους χώρους του Κτήματος ΑΛΦΑ για την παρουσίαση των συμπερασμάτων

Μελέτες

No items found