ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Σύντομη περιγραφή

Η ανάγκη για ασφαλή αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα είναι επιτακτική στις μέρες μας. Ο ποιοτικός έλεγχος της διαδικασίας παραγωγής και μεταποίησης των προϊόντων αυτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ασφαλών διατροφικά αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Το Τμήμα Γεωπoνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι ο μοναδικός τριτοβάθμιος εκπαιδευτικός φορέας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) με αντικείμενο την αγροτική παραγωγή και την ασφαλή μεταποίηση αυτών τόσο σε εκπαιδευτικό, τεχνολογικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Το παρόν έργο στοχεύει: – Στην ολοκλήρωση των ερευνητικών υποδομών της κατεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του Τμήματος Γεωπονίας, αλλά και της Μονάδας Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. – Στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. – Στην εκπαίδευση επαγγελματιών του κλάδου μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθησης στις δυνατότητες και στη χρήση του εξοπλισμού αυτού, με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη χρήση της τεχνογνωσίας για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής αλλά και της δημιουργίας καινοτόμων ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων και τροφίμων. – Στην υποστήριξη συνεργειών με τον αγροτικό και επιχειρηματικό κόσμο της ΠΔΜ προς όφελος των ιδίων, αλλά και της συνολικής οικονομικής ενίσχυσης της περιοχής. – Στην οργάνωση και λειτουργία ενός πλήρους και σύγχρονου εργαστηριακού ερευνητικού χώρου, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα θα έχουν άμεση πρόσβαση για έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτόμων και ασφαλών από άποψη υγιεινής τροφίμων.

Μελέτες

No items found