Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία

 

Σύντομη περιγραφή

Η πράξη AGRO-TOUR εστιάζει στους τομείς αγροδιατροφής και τουρισμού, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις και ενέργειες που στοχεύουν στις προτεραιότητες της Στρατηγική Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης της περιφέρειας, και παράλληλα συνδράμουν στην ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας και την προώθηση της αριστείας στην περιφέρεια. Στις δράσεις της πράξης περιλαμβάνονται η βιοοικονομία σε σχέση με την αγροδιατροφή, ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών γεωργίας ακριβείας και έξυπνης κτηνοτροφίας, ενώ στο πεδίο του τουρισμού η μελέτη των πολιτικών τουρισμού στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών μικτής πραγματικότητας και σοβαρών παιγνίων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (περιπατητικός/θεματικός τουρισμός) και την προαγωγή του σύγχρονου πολιτισμού. Βασικοί στόχοι της πράξης σε σχέση με την αγροδιατροφή είναι (1) η διερεύνηση της βιοοικονομίας και ο εντοπισμός των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων της, (2) η ανάπτυξη ενός έξυπνου οικοσυστήματος γεωργίας ακριβείας και (3) η ανάπτυξη της κτηνοτροφία ακριβείας, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες παρακολούθησης με στόχο την παραγωγή προϊόντων ετικέτας Ορεινών Περιοχών Ειδικών Προδιαγραφών (Ο.Π.Ε.Π.). Επιπλέον, η πράξη φιλοδοξεί να αναπτύξει εργαλεία διαμόρφωσης τουριστικής πολιτικής, αλλά και να επιχειρήσει καινοτόμες προσεγγίσεις στον χώρο του τουρισμού, όπως η μικτή πραγματικότητα και η παιχνιδοποίηση, με στόχο την ανάδειξη των ορεινών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας ως τόπους προορισμού περιπατητικού τουρισμού.

Μελέτες

No items found