Παρακολούθηση καλλιέργειας κρόκου Κοζάνης με Mη επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα, Drone Innovation in saffron Agriculture Surveillance (DIAS)

 

Σύντομη περιγραφή

Η πρόταση DIAS, (Drone Innovation in Agriculture Surveillance) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματοποιημένης επίβλεψης της καλλιέργειας του κρόκου. Το σύστημα 24ης παρακολούθησης καλλιεργειών κρόκου σε πραγματικό χρόνο, θα βασίζεται στη λήψη και επεξεργασία ενδείξεων και εικόνων που παρέχονται από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης και αναγνώρισης κινδύνων και έγκαιρης προειδοποίησης που βασίζονται στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων δικτύων αισθητήρων καθώς και τη χρήση ιπτάμενων μη επανδρωμένων οχημάτων. Η καλλιέργεια του κρόκου αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης σημασίας για τη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού δραστηριοποιείται στο χώρο και λόγω της περιορισμένης γεωγραφικής κατανομής των καλλιεργειών, της ξεχωριστής μεθοδολογίας εμφύτευσης των σπόρων, αλλά και των μοναδικών παραγωγικών κινδύνων που αντιμετωπίζει απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, η πρόταση DIAS υιοθετεί και εισάγει τεχνικές “Αγροκαλλιέργειας Ακριβείας” , ΑΑ. (Precision Agriculture). Η “Αγροκαλλιέργεια Ακριβείας” επιστρατεύει σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη μέτρηση, την παρατήρηση και την ανταπόκριση στη μεταβλητότητα που παρατηρείται στις καλλιέργειες. Οι τεχνικές ΑΑ αξιοποιούν τεχνολογίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο όπως τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) και τα Μη Επανδρωμένα Αέρια Οχήματα (ΜΕΑΟ) με στόχο την διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της γεωργίας. Η πρόταση DIAS υιοθετεί τεχνικές ΑΑ για να βοηθήσει τους καλλιεργητές κρόκου να: • βελτιστοποιήσουν τη χρήση των εισροών (σπόροι, λιπάσματα, νερό) • να αντιδράσουν πιο γρήγορα σε απειλές (ζιζάνια, παράσιτα, μύκητες, ζώα) • να εξοικονομήσουν χρόνο στις μεθόδους που λαμβάνουν χώρα στις καλλιέργειες (πρόοδο της καλλιέργειας, αξιολόγηση τεχνικών προστασίας της) • να βελτιώσουν τις τιμές των μεταβλητών που αφορούν την καλλιέργεια σε πραγματικό χρόνο και να υπολογίσουν την απόδοση της. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσα από την ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής παρακολούθησης/επιθεώρησης των αγροτικών καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο με την χρήση ΑΔΑ και ΜΕΑΟ από όπου θα εξασφαλίζεται η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών από τα εμπλεκόμενα αντικείμενα (αισθητήρες, οχήματα). Όλες οι ενδείξεις που παράγουν τα “αντικείμενα” παρακολούθησης, όπως για παράδειγμα εικόνα, ήχος, βίντεο, μετρήσεις και ημερολόγιο κίνησης, θα υποβάλλονται σε δυναμική επεξεργασία για την ανίχνευση εσωτερικών και εξωτερικών απειλών αναφορικά με τη καλλιέργεια κρόκου. Επιπλέον, θα οριστεί μια διαδικασία αξιολόγησης του συστήματος DIAS μέσω κατάρτισης τεχνοοικονομικής ανάλυσης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και μακροοικονομικής ανάλυσης η οποία θα συνοψίσει τα αναμενόμενα μελλοντικά οφέλη και επιπτώσεις από την εφαρμογή καθώς επίσης θα κάνει αναφορά σε πιθανούς τεχνολογικούς κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισής τους, καταστροφικά ή επιβαρυντικά σεναρίων εφαρμογής, καθώς και κόστος συντήρησης του συστήματος. Η τελική διαδικασία αξιολόγησης θα προωθήσει διαδικασίες πιστοποίησης και τυποποίησης για τη διευκόλυνση της διείσδυσης του DIAS και της ΑΑ στην αγορά, όσον αφορά τις δυνατότητες επίβλεψης και ασφάλειας της καλλιέργειας του κρόκου. Παράλληλα τα ερευνητικά αποτελέσματα ως λογική απόρροια της παρούσας πρότασης θα δημοσιοποιηθούν σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Μελέτες

No items found