Προσδιορισμός αποτυπώματος άνθρακα σε καλλιέργεια ροδάκινου [ΑΣΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Η ΔΗΜΗΤΡΑ] [ΔΜΡ1-0015792]

 

Σύντομη περιγραφή

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους Αγροδιατροφής (γενικά), Οινοποιίας – Αμπελουργίας, Γουνοποιίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Η Δράση αυτή, φιλοδοξεί να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας όπως τα αγροτικά της προϊόντα μέσω της σήμανσης μειωμένου αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και να βελτιώσει τις παραγωγικές διαδικασίες αυτών των προϊόντων εισάγοντας καινοτόμες διαδικασίες αποτέλεσμα συνέργειας με Ερευνητικούς Οργανισμούς, που έχουν την τεχνογνωσία των νέων τεχνικών και εργαλείων, καθιστώντας ανταγωνιστικά τα προϊόντα. Το εταιρικό σχήμα της Επένδυσης σχεδιάζει την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνικών και εργαλείων στη διαχείριση εισροών σε καλλιέργειες ροδάκινων (Αγροτικός Συνεταιρισμός ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’) καθώς και στην καταγραφή του αποτυπώματος άνθρακα του προϊόντος ως ένα πρότυπο αγρόκτημα καινοτομίας σύμφωνα με τη Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμα προϊόντα και Δεδομένα Παρατήρησης της Γης για την εξαγωγή υπηρεσιών βελτιστοποίησης διαχειριστικών πρακτικών και αύξησης ανταγωνιστικότητας προϊόντων. Η εφαρμογή του συστήματος καταγραφής του αποτυπώματος άνθρακα θα υλοποιηθεί για το σύνολο της παραγωγής ροδάκινου του Αγροτικού Συνεταιρισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». Οι πρακτικές ορθολογικής εφαρμογής λιπασμάτων θα υλοποιηθούν σε επιλεγμένα πιλοτικά αγροκτήματα με στόχο τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα μέσα από τη μείωση της προσθήκης λιπασμάτων.

Μελέτες

No items found