Πρότυπη πλατφόρμα αμφίδρομης επικοινωνίας για την ολοκληρωμένη ψηφιακή απεικόνιση κατασκευαστικών έργων σε πραγματικό χρόνο

 

Σύντομη περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση μίας πλατφόρμας, ενός εργαλείου, για την αμφίδρομη επικοινωνία και την ολοκληρωμένη ψηφιακή απεικόνιση κατασκευαστικών έργων σε πραγματικό χρόνο η οποία θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμη για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει η ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ και εμπορικά αξιοποιήσιμη. Κύριο στόχο του προγράμματος αποτελεί η διασύνδεση των επιμέρους ψηφιακών δεδομένων σε μία ενιαία πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει τη δυναμική επεξεργασία από τους χρήστες. Με τον τρόπο αυτό τα επιμέρους ψηφιακά αρχεία κάθε μελέτης θα συντονίζονται και θα είναι εύκολα διαχειρίσιμα μέσω της κεντρικής πλατφόρμας, ενώ ενδεχόμενη αλλαγή/τροποποίηση σε κάποια από αυτά θα είναι δυνατόν να μεταφερθεί στο αρχικό μοντέλο διερευνώντας την επιρροή στα δεδομένα και την ενδεχόμενη βέλτιστη λύση. Για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ψηφιακής αναπαράστασης του συνόλου των χαρακτηριστικών ενός έργου απαιτείται και η επίτευξη των εξής επιμέρους στόχων: – Ανάπτυξη ενός κοινού πρωτοκόλλου επικοινωνίας (functional mockup interface) μεταξύ των επιμέρους λογισμικών και του κεντρικού διαχειριστή (πλατφόρμα επικοινωνίας). – Διαμόρφωση γραφικού περιβάλλοντος χρήστη GUI (Graphical User Interface).

Μελέτες

No items found