Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της γούνας

 

Σύντομη περιγραφή

Βασικός στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων που διαμένουν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας εντός της ΠΕ Καστοριάς σε ειδικότητες της «Μεταποιητικής Δραστηριότητας Γουνοποιίας», βασικής προτεραιότητας του τομέα της Γουνοποιίας, τομέα έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 στην ΠΔΜ. Απώτερος στόχος της Πράξης είναι η προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση, σε νέες θέσεις εργασίας ή την αυτοαπασχόληση. Για την επίτευξη του στόχου, το έργο περιλαμβάνει τις ενέργειες της κατάρτισης, της πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και της συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων ανέργων. Η διαδικασία προσέγγισης και επιλογής ωφελούμενων θα διενεργηθεί με πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής. Η πράξη επίσης περιλαμβάνει «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» που επιδιώκουν την ενημέρωση και προσέλκυση δυνητικά ωφελούμενων της πράξης καθώς και την ευρύτερη ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων/αρχών/υπηρεσιών και ευρύ κοινού, καθ’ όλη τη διάρκεια και μέχρι την ολοκλήρωσή της για την ευρύτερη διάχυση της πληροφόρησης για τις ενέργειες και τα οφέλη της Πράξης και την δικτύωσης των ωφελούμενων της πράξης. Συνοπτικά αναλύονται οι τρεις βασικές συνιστώσες του προγράμματος «Κατάρτιση-Πιστοποίηση-Συμβουλευτική» Α. Κατάρτιση Η πράξη αφορά την υλοποίηση 2 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, για 50 άνεργους/ες συνολικά σε 2 ειδικότητες της γουνοποιίας που επιλέχθηκαν βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα βάσει των αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων. Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης είναι: 1. Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες στην παραγωγή προϊόντων γούνας(25 ωφελούμενοι) 2. Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων γούνας (25 ωφελούμενοι) Τα προγράμματα κατάρτισης του έργου είναι διάρκειας 168 ωρών το καθένα και περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση 134 ωρών και πρακτική άσκηση 34 ωρών. Η ΕΟΓ έχει ολοκληρώσει τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των προγραμμάτων τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχέδιο δράσης που επισυνάπτεται. Ειδικότερα, διαμόρφωσε τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα των προγραμμάτων και τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματά τους, προσδιόρισε με ανάλυση τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε αντικειμένου κατάρτισης και τη διάρκεια κάθε προγράμματος, την κατανομή των ωρών σε θεωρία, πρακτική και ανά εκπαιδευτική ενότητα ενώ καθόρισε το προφίλ των εκπαιδευτών και επέλεξε τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και μέσα. Β. Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Ωφελούμενων Ανέργων Αφορά πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων μέσω αξιολόγησης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024,στη βάση τυποποιημένων αναγνωρισμένων διαδικασιών,σε πρότυπα που βρίσκονται σε σύνδεση με τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων του έργου. Γ. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας Κάθε ωφελούμενος θα υποστηριχθεί μέσω 4 ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας.

Φορείς

Μελέτες

No items found