Σχέδιο Εφαρμογής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2014-2016

Στόχος του έργου DESUR είναι η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών προκειμένου να προωθηθεί η υπεύθυνη καινοτομία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ όλων των εταίρων, με βάσει το τρίπτυχο: ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΚΕΡΔΟΣ-ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Το Πρόγραμμα DESUR στοχεύει ειδικά στον εντοπισμό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην ενσωμάτωση δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας στο επιχειρησιακό τους μοντέλο, προκειμένου να σημειώσουν πρόοδο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. ...Στην Ελλάδα, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με θέματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και η εταιρική περιβαλλοντική διαχείριση, ως επίδραση των διεθνών κλήσεων για την ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στο φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν πρακτικές για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και την παρουσίασή της στο κοινό... ...Πράγματι, η υιοθέτηση [...]