Avada Law

Η Δίκαιη Μετάβαση στην πράξη: Βιώσιμα έργα σε λιγνιτικές περιοχές

Η έκθεση του Green Tank, με τίτλο Η Δίκαιη Μετάβαση στην πράξη:Βιώσιμα έργα σε λιγνιτικές περιοχές παρουσιάζει καλά παραδείγματα έργων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως οδηγός για τη διαμόρφωση των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές της Ευρώπης. Η έκθεση δομείται σε επτά ενότητες που αντιστοιχούν σε διακριτές κατηγορίες επενδύσεων: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): παρουσιάζονται έργα που διατηρούν τον ενεργειακό χαρακτήρα των λιγνιτικών περιοχών, αλλά την ίδια στιγμή τις μετασχηματίζουν σε κέντρα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο μεγάλης όσο και μικρής κλίμακας. Περιλαμβάνεται, επίσης, ξεχωριστή υποενότητα για τις ενεργειακές κοινότητες. Αποθήκευση ενέργειας: περιγράφονται υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας διαφόρων τεχνολογιών. Πρωτογενής τομέας: υπογραμμίζεται η δυνατότητα που έχουν ιδιαίτερα οι λιγνιτικές περιοχές να συνδυάσουν αγρο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες με την παραγωγή καθαρής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης αγρο-φωτοβολταϊκών συστημάτων. [...]

Η Δίκαιη Μετάβαση στην πράξη: Βιώσιμα έργα σε λιγνιτικές περιοχές2022-11-21T12:36:26+02:00

Μετεγκατάσταση Ακρινής

Η παρουσίαση των εναλλακτικών θέσεων για τη μετεγκατάσταση Ακρινής (2012) όπως παρουσιάστηκε από την ΑΝΚΟ σε λαϊκή συνέλευση της Ακρινής για λογαριασμό του Δήμου Κοζάνης. Επισημαίνεται ότι η μετεγκατάσταση δεν έχει συντελεσθεί.

Μετεγκατάσταση Ακρινής2022-11-21T12:36:22+02:00

A Road Map for a Managed Transition of Coal-Dependent Regions in Western Macedonia (English) – Μελέτη Παγκόσμιας Τράπεζας για τη μεταλιγνιτική περίοδο στη Δυτική Μακεδονία

Η μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας που η υλοποίηση της διήρκεσε 20 μήνες και παραδόθηκε τον Ιούνιο του 2020. Η μελέτη ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. A Road Map for a Managed Transition of Coal-Dependent Regions in Western Macedonia Profiling the Labor Force affected by Mines Closure in Western Macedonia Just Transition Development Plan of lignite areas

A Road Map for a Managed Transition of Coal-Dependent Regions in Western Macedonia (English) – Μελέτη Παγκόσμιας Τράπεζας για τη μεταλιγνιτική περίοδο στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:36:15+02:00

Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του Τουρισμού 2019 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η παρούσα έκθεση με τίτλο: Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του Τουρισμού για το έτος 2019 – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 50033331. Η μελέτη αποσκοπεί στην τεκμηρίωση του τομέα και μέσω αυτής στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο του παρόντος Παραδοτέου αφορά στην διαγνωστική ανάλυση και στις κατευθύνσεις του τουριστικού κλάδου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα περιλαμβάνει: • ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών (πληθυσμός, ηλικιακή διάρθρωση), • ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών στοιχείων (ΑΕΠ, κατά Κεφαλήν ΑΕΠ), • ανάλυση των τουριστικών υποδομών (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις, κύριες & δευτερεύουσες [...]

Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικής προσαρμογής στον τομέα του Τουρισμού 2019 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:36:18+02:00

Σχέσεις των Οργανισμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τις τοπικές κοινωνίες και η αξιοποίησή της στη Δυτική Μακεδονία

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το τελικό παραδοτέο του έργου µε τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Εµπειρία στις σχέσεις των Οργανισµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τις τοπικές κοινωνίες και η αξιοποίησή της στη ∆υτική Μακεδονία το οποίο ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ µε βάση την από 25/6/2007 σχετική σύµβαση. Κύριο αντικείµενο του έργου είναι ο εντοπισµός, η καταγραφή, η ταξινόµηση και η αξιολόγηση των αντισταθµιστικών δράσεων των εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών σε αντιπροσωπευτικό δείγµα Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάλυση των σχέσεων µεταξύ των εταιρειών αυτών και των τοπικών κοινοτήτων και η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών και δράσεων που οι εταιρείες εφαρµόζουν στις περιοχές που ευρύτερα δραστηριοποιούνται. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η ελληνική περίπτωση µε την καταγραφή των αντίστοιχων δράσεων της ∆ΕΗ, κυρίως αυτών [...]

Σχέσεις των Οργανισμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τις τοπικές κοινωνίες και η αξιοποίησή της στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:34:46+02:00

Εμπειρογνωμοσύνη τεκμηρίωσης παραμονής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο “Στόχο 1” για την περίοδο 2007 – 2013

Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα, η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας δεν αποτελεί επιλέξιµη Περιφέρεια για το Στόχο της «Σύγκλισης», διότι µε στοιχεία των ετών 2000 – 2001 – 2002 παρουσιάζει κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε Μονάδες Αγοραστικής ∆ύναµης (Μ.Α.∆.) το οποίο φτάνει στο 76,89% του µέσου όρου της ΕΕ των 25 κρατών. Με βάση όµως τα αναπτυξιακά δεδοµένα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας είναι σαφές σε όλους ότι, η συγκεκριµένη Περιφέρεια είναι θύµα των στατιστικών και οικονοµικών αναλύσεων, εφόσον τα βασικά κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και οι βασικοί δηµογραφικοί και οικονοµικοί δείκτες αφίστανται κατά πολύ των αναπτυγµένων Περιφερειών. Το «κοινό αίσθηµα» αυτό, ενεργοποίησε την Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας καθώς και τοπικούς και πανεπιστηµιακούς φορείς, στην κατεύθυνση της έρευνας και ανάλυσης των µεγεθών, προκειµένου να [...]

Εμπειρογνωμοσύνη τεκμηρίωσης παραμονής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο “Στόχο 1” για την περίοδο 2007 – 20132022-11-21T12:34:49+02:00