Εξέταση λειτουργίας συνδυασμένης μονάδας αναερόβιας ζύμωσης και κυψέλης καυσίμου τύπου PEM

Στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού έργου EURE/SMART του ΙNTERREG IIIC με τίτλο “Europe Uses Renewable Energy”, κατασκευάστηκε η συνδυασμένη μονάδα αναερόβιας ζύμωσης κτηνοτροφικών υποπροϊόντων και κυψέλης καυσίμου τύπου PEM, [...]