Προτάσεις project περιβαλλοντικά φιλικών για τον τουρισμό με δυνατότητα χρηματοδότησης που αναδεικνύουν την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά στη Δυτική Μακεδονία

Το έργο “ Greece / Albania Energy Tourism ” με το ακρωνύμιο GALET υλοποιηθηκε στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013 και ανήκει στο θεματικό πεδίο 2: Προώθηση και βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ως μέρος του Μέτρου 2.1 : Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής. Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους κάτωθι εταίρους: -Περιφέρεια Ηπείρου (συντονιστής εταίρος) -Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας Αλβανίας -Περιφέρεια Ιονίων Νήσων -Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας -Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) -Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) Τα παραδοτέα του ΕΚΕΤΑ δίνονται παρακάτω: Collection of operational data of the demonstration projects in Western Macedonia Identification of Bankable Environmental Friendly Tourism Projects for Capitalization of Architectural Heritage [...]