Διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας κατασκήνωσης στην περιοχή των Πρεσπών

Η μελέτη εντάσσεται στα παραδοτέα του έργου NEST/MEDITERRITAGE INTERREG IIIC και σκοπό έχει να καταγράψει και να αναδείξει τον φυσικό, πολιτισμικό και αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής των Πρεσπών, τα πλεονεκτήματα [...]