Παρακολούθηση παραμέτρων σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις Πρέσπες από το πρόγραμμα Prolife

Το έργο ProLife «Η ποιότητα ζωής ως προϋπόθεση για την πρόοδο και την αειφόρο ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή» επικεντρώνεται στην προστασία των περιβαλλοντικών πόρων των περιοχών μελέτης του έργου, με βάση μια ολοκληρωμένη διασυνοριακή προσέγγιση. Οι περιβαλλοντικοί πόροι αποτελούν ειδικό πεδίο για την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας συμβάλλοντας σημαντικά στις διεργασίες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η ευκαιρία για κοινή δράση μεταξύ δημόσιων φορέων, επιστημονικών ιδρυμάτων και κάτοικων όχι μόνο υφίσταται, αλλά μέσω του έργου δίνετε η δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω. Η έλλειψη επαρκών επιστημονικών στοιχείων για την ποιότητα του νερού και της ιχθυοπανίδας των Πρεσπών αποτελεί κοινό πρόβλημα της διασυνοριακής περιοχής και ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ποιοτικής παρακολούθησης αποτελεί κοινή ανάγκη. Σημαντική πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το έργο είναι η [...]