Βέλτιστες πρακτικές και καλή χρήση των δεδομένων δορυφορικής παρακολούθησης για τη φωτιά και τις πλημμύρες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας

Τα παραδοτέα του έργου SSMNAture που υλοποίησε το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Κόνιτσας, την Περιφέρεια Αργυρόκαστρου, την Αναπτυξιακή Αυλώνας και την Ένωση Βιολόγων Αλβανίας. Το έργο SSMNatuRe “Innovative Space Satellite Monitoring of the Environmental Natural Resources of the Cross – Border Area Greece – Albania” χρηματοδοτήθηκε από το διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA CROSS-BORDER PROGRAMME “GREECE – ALBANIA” 2007-2013. Σκοπός του παρακάτω παραδοτέου είναι να εντοπίσει, να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη στον τομέα των δασικών πυρκαγιών, των σεισμών, των πλημμυρών και των θαλάσσιων περιοχών. Το συμφωνημένο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει: χαρτογράφηση των υφιστάμενων πολιτικών και στρατηγικών, διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών, επιλογή των καταλληλότερων για την περιοχή του έργου προετοιμασία του πλαισίου για τις προτάσεις των υπευθύνων [...]