Βέλτιστες πρακτικές και καλή χρήση των δεδομένων δορυφορικής παρακολούθησης για τη φωτιά και τις πλημμύρες στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας

Τα παραδοτέα του έργου SSMNAture που υλοποίησε το ΚΕΠΕ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Κόνιτσας, την Περιφέρεια Αργυρόκαστρου, την Αναπτυξιακή Αυλώνας και την Ένωση Βιολόγων Αλβανίας. [...]