Διατήρηση και Διαχείριση Τόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος στην Ελλάδα

Τα παρακάτω αφορούν παραδοτέα απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Ντάφης, Σ., Εύα Παπαστεργιάδου, Κ. Γεωργίου, Δ. Μπαμπαλώνας, Θ. Γεωργιάδης, Μαρία Παπαγεωργίου, Ευθαλία Λαζαρίδου και Βασιλική Τσιαούση. 1997. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Το Έργο Οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Συμβόλαιο αριθμός Β4-3200/84/756. Γενική Διεύθυνση ΧΙ Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (EKBY). Θέρμη. 932 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/526 Τσιούρης, Σ. (υπεύθυνος σύνταξης). 1996. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την περιοχή Λίμνες Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (GR1340005). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 212 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/733 Χάρτης Βλάστησης "Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005". 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/802 Χάρτης Χλωρίδας "Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005". 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/812 Χάρτης Ποικιλότητας Πανίδας "Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005". 1996. URI: http://hdl.handle.net/11340/826 Χάρτης Εξάπλωσης - Αφθονίας Αμφιβίων "Περιοχή: Λίμνες Χειμαδίτιδα - Ζάζαρη GR1340005". [...]