Παρακολούθηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας

Έργο "Πρόγραμμα Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ 1997-1998" Φυτώκα, Ν. Ελένη και Π.Α. Γεράκης (συντονιστές έκδοσης). 1998. Παρακολούθηση απειλών σε 10 περιοχές του Δικτύου "ΦΥΣΗ 2000". Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. [...]