Avada Law

Τεχνική μελέτη, Eπιχειρηματικό σχέδιο, παραδοτέα για αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ (πρόγραμμα LIFE-Asbestmine)

...H Τεχνική μελέτη και το Eπιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-Asbestmine, εξετάζουν τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ στην Κοζάνη, ως χώρου απόθεσης αποβλήτων αμιάντου. Τα έργα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος περιελάμβαναν την εξυγίανση περιοχών που περιείχαν διάσπαρτους σωρούς αμιάντου και την διάθεση των 300-τόνων των αμιαντούχων υλικών που στερεοποιήθηκαν, σε επιλεγμένη θέση του ορυχείου. Το έργο αυτό αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής που είναι ρυπασμένη από αμίαντο. Η συνέχιση των εργασιών εξυγίανσης θα περιλάβει, κατά προτεραιότητα, τον καθαρισμό των κτιρίων από τον αμίαντο που βρίσκεται μέσα σ’ αυτά και στα μηχανήματα. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις παραμένουν περισσότεροι από 50.000 τόνους αμιάντου. Η εφαρμογή της μεθόδου που [...]

Τεχνική μελέτη, Eπιχειρηματικό σχέδιο, παραδοτέα για αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ (πρόγραμμα LIFE-Asbestmine)2022-11-21T12:36:16+02:00

Συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολογίων για τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας σε Υποβάσεις, Βάσεις, Επιφάνειες Κύλισης και Προκατασκευασμένα Έργα

...Το έργο της σύνταξης και πρότασης τιμολόγησης άρθρων Τιμολογίου για Έργα Οδοποιίας αποτελεί τμήμα των εργασιών ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη σύσταση Τεχνικών Προδιαγραφών για RCC οδοστρώματα. Βασικό στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ενσωμάτωσης της ιπτάμενης τέφρας, τόσο στα κυλινδρούμενα οδοστρώματα, όσο και στις υφιστάμενες ομάδες του Τιμολογίου των Έργων Οδοποιίας που χρησιμοποιείται στα δημόσια έργα...

Συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολογίων για τη χρήση Ιπτάμενης Τέφρας σε Υποβάσεις, Βάσεις, Επιφάνειες Κύλισης και Προκατασκευασμένα Έργα2022-11-21T12:35:48+02:00

Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για Πρέσπες

Local Waste Prevention Plan PRESPA Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Το έργο LESS-WASTE 1.2. Στόχοι και οφέλη του έργου 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. Υφιστάμενη διαχείριση στερεών απόβλητων – ποσοτικά στοιχεία ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 2.2. Ποιοτική σύσταση απόβλητων Στοιχεία υφιστάμενων λοιπών προγραμμάτων διαχείρισης ΑΣΑ 3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) 3.1. Γενικά 3.2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 3.3. Προσδιορισμός βιοαποβλητων 3.4. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς >1.500 κατοίκων 3.5. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς <1.500 κατοίκων 4. Επιλογή εξοπλισμού συλλογής 4.1. Προσωρινή Αποθήκευση Οχήματα Συλλογής Μεταφοράς (Ο.Σ.Μ.) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 tn ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 4.2. Οχήματα Μεταφόρτωσης ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINERS ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 20tn Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης- μεταφόρτωσης 4.3. Σχεδιασμός συχνότητας δρομολογίων Επιλογή και βελτιστοποίηση δρομολογίων

Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για Πρέσπες2022-11-21T12:35:33+02:00

Έκθεση βελτίωσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Νεστορίου

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “LESS WASTE”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «GREECE-ALBANIA" IPA CBC Programme», η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. συντάσσει την παρούσα έκθεση με την οποία θέτει στόχους για την βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Νεστορίου με έμφαση στην πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μέσω του έργου αναμένεται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ, των Δήμων Νεστορίου και Πρεσπών από Ελληνικής πλευράς και της Περιφέρειας Αργυροκάστρου και του Πανεπιστημίου των Τυράννων από Αλβανικής πλευράς. Απώτερος στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και η προστασία των κοινών φυσικών πόρων.

Έκθεση βελτίωσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Νεστορίου2022-11-21T12:35:34+02:00

Σχέδιο συλλογής ανακυκλωσίμων απορριμμάτων στο Δήμο Πρεσπών

Περιεχόμενα 1. Γενικά............................................................................................................................2 2. Μεθοδολογία Σχεδιασμού ............................................................................................3 3. Προβλήματα προκύπτοντα από και κατά την αποκομιδή ..............................................4 4. Αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης...............................................6 5. Προβλήματα του συστήματος από τις δημοτικές Υπηρεσίες Καθαριότητας...................9 6. Ωράριο αποκομιδής ....................................................................................................10 7. Συχνότητα συλλογής ...................................................................................................13 7.1. Μέθοδοι καθορισμού του ΡΠΑ ............................................................................14 8. Τοποθέτηση και εξασφάλιση θέσεων μέσων προσωρινής αποθήκευσης.....................16 8.1. Σημεία τοποθέτησης μέσων προσωρινής αποθήκευσης ......................................16 8.2. Προτεινόμενες λύσεις στη χωροθέτησης και τοποθέτηση κάδων: .......................18 9. Βελτιστοποίηση της χωροθέτησης των μέσων προσωρινής αποθήκευσης................20 9.1. Περιγραφή...........................................................................................................20 9.2. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ).......................................................20 9.3. Ψηφιακή χαρτογραφική απεικόνιση και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.21 9.4. Τοποθέτηση/χωροθέτηση για μείωση της όχλησης και αύξηση της διευκόλυνσης προς τους πολίτες ...........................................................................................................23 9.5. Αριθμός και χωρητικότητα μέσων προσωρινής αποθήκευσης .............................26 9.6. Δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής.....................................................................27 10. Αποτελέσματα στον Δήμο Πρεσπών ........................................................................30 10.1. Πληθυσμιακά [...]

Σχέδιο συλλογής ανακυκλωσίμων απορριμμάτων στο Δήμο Πρεσπών2022-11-21T12:35:35+02:00

Aποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην παραγωγή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και της διαχείρισης τους στους Δήμους Πρεσπών και Νεστορίου

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην παραγωγή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και της διαχείρισης τους. Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Aντικείμενο της μελέτης 1.2. Θεσμικό πλαίσιο – Βασικοί Ορισμοί 1.3. Στόχοι και οφέλη του έργου 2. Γεωλογικά, υδρογεωλογικά και σεισμολογικά χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής έργου 3. Στοιχεία ΦΟΔΣΑ 3.1. Γενικότερο πεδίο δραστηριότητας του φορέα 3.2. Γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του φορέα Εξυπηρετούμενες περιοχές 3.3. Στοιχεία περιβαλλοντικής διαχείρισης 4. Υφιστάμενη διαχείριση απόβλητων 4.1. Προσδιορισμός βιοαποβλητων 4.2. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς <1.500 κατοίκων 4.3. Πράσινα απόβλητα πάρκων- κήπων 5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΜ   Διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας – Αλβανίας στη διαχείριση απορριμμάτων: Το έργο LESS-WASTE Cross Border Cooperation In Waste Management Between Greece And Albania Nadia Hatzimitraga

Aποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην παραγωγή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και της διαχείρισης τους στους Δήμους Πρεσπών και Νεστορίου2022-11-21T12:35:36+02:00

Προσδιορισμός κατάλληλων δεικτών για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση

Δείκτες για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία

Προσδιορισμός κατάλληλων δεικτών για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση2022-11-21T12:35:36+02:00

Παραδείγματα καλών πρακτικών χρήσης βιοαερίου στη Δυτική Μακεδονία

Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Καύση Βιοαερίου (1,25 ΜW) στην Μαγνησία 2. Χοιροτροφική Μονάδα με παραγωγή βιοαερίου (1MW) της ΦΑΡΜΑ ΧΥΤΑΣ ΑΕ στην Ήπειρο 3. Εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου της ΚΡΕΚΑ Α.Ε. (παραγωγή και εμπορία κρεάτων) στην Καβάλα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 1. Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης Βιοαερίου ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 2. Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 120 kWp, της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ Ο.Ε.» στην Κοζάνη

Παραδείγματα καλών πρακτικών χρήσης βιοαερίου στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:35:37+02:00

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αστικών απορριμάτων στην περιοχή μελέτης (Δήμοι Νεάπολης, Τσοτυλίου, Αρρένων και Πενταλόφου)

Η µελέτη αφορά στην εξέταση µιας περιοχής στην κεντροδυτική πλευρά της ∆υτικής Μακεδονίας, η οποία παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο µε µικρούς διάσπαρτους οικισµούς σε ορεινούς όγκους. Η περιοχή αποτελείται από τους ∆ήµους Νεάπολης και Τσοτυλίου καθώς και από τις Κοινότητες Πενταλόφου (Νοµού Κοζάνης) και Αρρένων (ΝοµούΚαστοριάς).    

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση αστικών απορριμάτων στην περιοχή μελέτης (Δήμοι Νεάπολης, Τσοτυλίου, Αρρένων και Πενταλόφου)2022-11-21T12:35:39+02:00

Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για Νεστόριο

Local Waste Prevention Plan NESTORIO Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Το έργο LESS-WASTE 1.2. Στόχοι και οφέλη του έργου 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. Υφιστάμενη διαχείριση στερεών απόβλητων – ποσοτικά στοιχεία ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 2.2. Ποιοτική σύσταση απόβλητων Στοιχεία υφιστάμενων λοιπών προγραμμάτων διαχείρισης ΑΣΑ 3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) 3.1. Γενικά 3.2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 3.3. Προσδιορισμός βιοαποβλητων 3.4. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς >1.500 κατοίκων 3.5. Πρόγραμμα ΔσΠ για οικισμούς <1.500 κατοίκων 4. Επιλογή εξοπλισμού συλλογής 4.1. Προσωρινή Αποθήκευση Οχήματα Συλλογής Μεταφοράς (Ο.Σ.Μ.) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 2 tn ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ 4.2. Οχήματα Μεταφόρτωσης ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINERS ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 20tn Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης- μεταφόρτωσης 4.3. Σχεδιασμός συχνότητας δρομολογίων Επιλογή και βελτιστοποίηση δρομολογίων

Τοπικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για Νεστόριο2022-11-21T12:35:33+02:00