Avada Law

Χαρτογράφηση της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία

Αντικείμενο του έργου ήταν η μελέτη χαρτογράφησης της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του έργου BRIDGES Interreg Europe  με αναθέτουσα αρχή την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας. Η μελέτη διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: • Ιστορικό • Μεθοδολογία και στάδια τεκμηρίωσης της διαδικασίας • Ανάλυση αποτελεσμάτων • Συστάσεις πολιτικής Καλύπτει την ανάγκη των θεσμικών φορέων για τη χαρτογράφηση και την πληροφόρηση της αγοράς των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος της μελέτης είναι να εντοπιστούν οι δυνατότητες δημιουργίας, επαναπατρισμού και ενδεχόμενης μετακίνησης τμημάτων της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων από γειτονικές περιοχές. Επιπρόσθετα Παραδοτέα του Έργου είναι: Mapping the dairy value chain in Western Macedonia Prefecture-Technical Report Policy instrument recommedations

Χαρτογράφηση της αλυσίδας αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:36:28+02:00

Τεχνική μελέτη, Eπιχειρηματικό σχέδιο, παραδοτέα για αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ (πρόγραμμα LIFE-Asbestmine)

...H Τεχνική μελέτη και το Eπιχειρηματικό σχέδιο που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος LIFE-Asbestmine, εξετάζουν τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ στην Κοζάνη, ως χώρου απόθεσης αποβλήτων αμιάντου. Τα έργα που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος περιελάμβαναν την εξυγίανση περιοχών που περιείχαν διάσπαρτους σωρούς αμιάντου και την διάθεση των 300-τόνων των αμιαντούχων υλικών που στερεοποιήθηκαν, σε επιλεγμένη θέση του ορυχείου. Το έργο αυτό αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής που είναι ρυπασμένη από αμίαντο. Η συνέχιση των εργασιών εξυγίανσης θα περιλάβει, κατά προτεραιότητα, τον καθαρισμό των κτιρίων από τον αμίαντο που βρίσκεται μέσα σ’ αυτά και στα μηχανήματα. Στις κτιριακές εγκαταστάσεις παραμένουν περισσότεροι από 50.000 τόνους αμιάντου. Η εφαρμογή της μεθόδου που [...]

Τεχνική μελέτη, Eπιχειρηματικό σχέδιο, παραδοτέα για αξιοποίηση του ορυχείου Αμιάντου των ΜΑΒΕ (πρόγραμμα LIFE-Asbestmine)2022-11-21T12:36:16+02:00

Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας στον τομέα της Βιομάζας – GABE

Το έργο “Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation” με ακρωνύμιο GABE υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 . Σκοπός του έργου GABE ήταν η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιομάζας. Ειδικότερα το έργο στόχευε: στην ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας της διασυνοριακής περιοχής, βασισμένη στην βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιοενέργειας. στην ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης, βασισμένα στην τεχνολογική αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής. στην διατομεακή και διασυνοριακή δικτύωση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την περιοχή της παρέμβασης, η οποία θα θέσει τη [...]

Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Αλβανίας στον τομέα της Βιομάζας – GABE2022-11-21T12:36:18+02:00

Διατήρηση – Διαχείριση Λιμνών Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη

Τα παρακάτω αφορούν παραδοτέα απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ στα πλαίσια του έργου LIFE-Nature (LIFE00/GR/NAT/7242) : Αναστασιάδης, Ε.Θ. 2003. Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 25 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/941 Νικολαϊδης Γ. και Αικατερίνη Αλυγιζάκη. 2003. Μελέτη του φυτοπλαγκτού & των φυσικοχημικών παραμέτρων των υγροτόπων Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης Ν. Φλώρινας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας. Θέρμη. 122 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/947 Κάλφας, Γ. Δημήτριος. 2004. Αποκατάσταση τύπου οικοτόπου "Αλλουβιακά υπολειμματικά δάση" στην περιοχή της Λίμνης Χειμαδίτιδας, θέση Αγία Παρασκευή (Ίντσκο). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 53 σελ. + 2 χάρτες + 2 σχέδια. URI: http://hdl.handle.net/11340/903 Αναστασιάδης, Ε.Θ. 2004. Πρακτικά σεμιναρίου «Διαχείριση υδατικών πόρων –Διαχείριση καλαμώνων». Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων [...]

Διατήρηση – Διαχείριση Λιμνών Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη2022-11-21T12:36:09+02:00

Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων

Τα παρακάτω αφορούν παραδοτέα απο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ στα πλαίσια του προγράμματος MedWet: Αναγνωστοπούλου, Μαρία, Ελένη Χοντολίδου, Χρυσούλα Αθανασίου, Στυλιανή Κλαδαρά, Αγγελική Δημητρίου και Α. Λογοθέτης. 1995. Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα. MedWet. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 40 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/599 Αναγνωστοπούλου, Μαρία. 2001. Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων παρακολούθησης υγροτόπων. MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 40 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/637 Σκορδάς, Κ. και Μαρία Αναγνωστοπούλου. 2001. Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων. MedWet. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 23 σελ. + Παραρτήματα. URI: http://hdl.handle.net/11340/638 Κόντος, Ν., Ελένη Ν. Φυτώκα και Ευθαλία Λαζαρίδου. 2001. Κατευθυντήριες γραμμές [...]

Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης υγροτόπων2022-11-21T12:36:10+02:00

Αποκατάσταση και Διατήρηση των δασών Άρκευθου στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών στην Ελλάδα

Τα παρακάτω παραδοτέα είναι από το Έργο «Αποκατάσταση και Διατήρηση του οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Άρκευθου στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών στην Ελλάδα» (LIFE Πρέσπα) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων:  Κακούρος Π. και Γ. Φωτιάδης. 2014. Έκθεση περιγραφής και αξιολόγησης των δασοκομικών γνωρισμάτων των δασών της υψηλής άρκευθου (Juniperus excelsa Bieb.) στην περιοχή των Πρεσπών. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων–Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 44 σελ. + Παράρτημα. URI: http://www.junex.gr/index.php/el/deliverables/file/1?id=11 & http://hdl.handle.net/11340/2030 Φωτιάδης, Γ., Π. Κακούρος και Μ. Βραχνάκης. 2014. Κατευθύνσεις διατήρησης και αποκατάστασης των Ελληνικών δασών αρκεύθου (Juniperus excelsa Bieb.) στην περιοχή των Πρεσπών. Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 75 σελ. URI: http://hdl.handle.net/11340/2031 & http://www.junex.gr/index.php/el/draseis/proparaskeuastikes-draseis/39-a3 Κακούρος Π. και Γ. Φωτιάδης. 2014. Έκθεση περιγραφής και αξιολόγησης των δασοκομικών γνωρισμάτων [...]

Αποκατάσταση και Διατήρηση των δασών Άρκευθου στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών στην Ελλάδα2022-11-21T12:36:12+02:00

Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

Τα παρακάτω αφορούν στοιχεία από το Έργο LIFE "Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα" (ForestLife) που υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων:  Τοπαλίδου Στέλλα, Μαρία Κατσακιώρη, Βασιλική Χρυσοπολίτου, Π. Κακούρος, Λένα Χατζηιορδάνου και Γ. Πουλής. 2017. Τεκμηρίωση της αρχικής κατάστασης αναγκών και δεξιοτήτων του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα (Έκδοση για το Διαδίκτυο). Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Θέρμη. 64 σελ. + Παραρτήματα. URI: http://hdl.handle.net/11340/1975 Κακούρος Πέτρος, Στέλλα Τοπαλίδου, Λένα Χατζηιορδάνου, Γιώργος Πουλής, Μαρία Κατσακιώρη και Βασιλική Χρυσοπολίτου. 2017. Εντοπισμός και αξιολόγηση αναγκών του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και διαχείριση των δασών του [...]

Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα2022-11-21T12:36:13+02:00

Οδηγός επενδύσεων για τις ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία

Ο Σύντομος Εκπαιδευτικός Οδηγός για τις Επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με στόχο την περαιτέρω δραστηριοποίηση των ανώτερων και ανωτάτων πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: • Συνοπτική περιγραφή τρέχοντος νομικού πλαισίου για τις επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα. • Πλήρη διαγράμματα ροής (flow charts) για τις προϋποθέσεις αδειοδότησης, την αδειοδοτική διαδικασία και διαδικασία αξιολόγησης των επενδύσεων όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ στην Ελλάδα. Οι κόμβοι των διαγραμμάτων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα. Οι «είσοδοι» και «έξοδοι» των κόμβων χαρακτηρίζονται από διαφορετικά είδη γραμμών ανάλογα με τη δραστηριότητα. Σε κάθε διαδικασία, επισημάνονται τα κρίσιμα σημεία των διαδικασιών ενώ στο τέλος υπάρχουν γενικές παρατηρήσεις. • Συνοπτικό, αλλά πλήρη και συστηματικό οδηγό με τις διαδικασίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων [...]

Οδηγός επενδύσεων για τις ενεργειακές επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία2022-11-21T12:35:55+02:00

Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας (Σχέδιο Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το παρόν κείμενο αποτελεί το Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας (Σχέδιο Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) στο πλαίσιο εκπόνησης του έργου «Interregional Learning Towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience», Interreg Europe Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας (Σχέδιο Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - RegioMob The present document constitutes the Regional Mobility Plan (Action Plan) of the Region of Western Macedonia in the framework of the project «Interregional Learning Towards Sustainable Mobility in Europe: the REGIO-MOB Experience», Interreg Europe Regional Mobility Plan (Action Plan) of the Region Western Macedonia - RegioMob

Περιφερειακό Σχέδιο Κινητικότητας (Σχέδιο Δράσης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας2022-11-21T12:35:55+02:00

Collection of good practices and context-based experiences in green sectors innovation financing

This document consists of a collection of good practices and context-based experiences for policy learning and knowledge generation. More specific it consists of a collection of case studies on: financial instruments used by public authorities in partner regions as described below & support services for accessing innovation financing already provided by clusters to their members. The compilation and elaboration of case studies is carried out in 4 steps: methodology definition, data collection and analysis, report elaboration, sharing of acquired knowledge during relevant workshops within the project activities. Collection of good practices and context-based experiences in green sectors innovation financing

Collection of good practices and context-based experiences in green sectors innovation financing2022-11-21T12:35:56+02:00